บทที่ 11 การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 11 การพัฒนาสื่อสารสนเทศ by Mind Map: บทที่ 11 การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศหรือเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่าน จากผู้ส่งหรือแหล่งที่ส่งไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับ สามารถสื่อสารกันได้

1.2. สื่อการเรียนการสอน

1.2.1. หมายถึง

1.2.1.1. ตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน

2. การแบ่งประเภทของสื่อการเรียนการสอน

2.1. 1.สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ

2.2. 2.สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้

2.2.1. New Topic

2.3. 3.สื่อการเรียนแบ่งตามรูปแบบ

3. สื่อแบ่งตามคุณลักษณะ

3.1. แบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภท

3.1.1. 1.สื่อประเภทวัสดุ

3.1.1.1. ได้แก่ สไลด์ แผ่นใส เอกสาร

3.1.1.2. 2.สื่อประเภทอุปกรณ์

3.1.1.2.1. ได้แก่ เครื่องมือต่างๆ หุ่นจำลอง เครื่องเล่นเทปเสียง

3.1.1.3. 3.สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ

3.1.1.3.1. ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม

3.1.1.4. 4.สื่อประเภทคอมพิวเตอร์

3.1.1.4.1. ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนำเสนอคอมพิวเตอร์ (Computer)

4. สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้

4.1. เรียงตามลำดับจากประสบการณ์ที่ง่ายไปยาก 10 ขั้น เรียกว่า กรวย

4.2. ขั้นที่1 ประสบการณ์ตรง (Direct or PurposefuI)

4.3. ขั้นที่2ประสบการณ์จำลอง ( contrived experience)

4.4. ขั้นที่3 ประสบการณ์นาฎการหรือการแสดง (Dramatized experience)

4.5. ขั้นที่4 การสาธิต (Demonstration)

4.6. ขั้นที่5 การศึกษานอกสถานที่ (field Trip)

4.7. ขั้นที่6 นิทรรศการ ( Exhibition)

4.8. ขั้นที่7 โทรทัศน์และภาพยนต์ (Television Motion Picture)

4.9. ขั้นที่8 ภาพนิ่ง/การบันทึกเสียง (Picture/Recording)

4.10. ขั้นที่9 ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbol)

4.11. ขั้นที่10 วจรสัญลักษณ์ (Verbal Symbol)

5. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามรูปแบบ

5.1. 1.สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)

5.1.1. เช่น หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน

5.2. 2.วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ (Charts)

5.3. 3.วัสดุและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)

5.3.1. เช่น ภาพยนต์

5.4. 4.วัสดุถ่านทอดเสียง (Transmission)

5.4.1. เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง

6. จุดมุ่งหมายของทักษะการใช้สื่อการสอน

6.1. 1.เลือกอุปกรณ์สอนได้เหมาะสมกับบทเรียน

6.2. 2.เตรียมอุปกรณ์การสอนตามลำดับขั้นของการใช้ได้อย่างถูกต้อง

6.3. 3.ใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

7. คุณค่าของสื่อการสอน

7.1. 1.เป็นสิ่วช่วยเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธืภาพ เพราะช่วยในการสอนเข้าใจ

7.2. 2.สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน

7.3. 3.การใช้สื่อจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันหากเป็นเรื่องของนาม และยากต่อความเข้าใจ

7.4. 4.สื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนน่วมในกิจกรรมกานเรียน

8. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน

8.1. 1.ขั้นนำสู่บทเรียน

8.2. 2.ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน

8.3. 3.ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฎิบัติ

8.4. 4.ขั้นสรุปบทเรียน

8.5. 5.ขั้นประเมินผู้เรียน

9. ประเภทของคุณสมบัติของสื่อการสอน

9.1. 1.สื่อการสอนประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย

9.2. 2.สื่อการเรียนการสอนประเภทใช้เครื่องฉายแบบภาพนิ่ง

9.3. 3.สื่อการเรียนการสอนประเภทใช้เครื่องฉายแบบภาพเคลื่อนไหว

9.4. 4.สื่อการสอนประเภทเครื่องเสียง