การจัดการสารสนเทศด้านการผลิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการสารสนเทศด้านการผลิต by Mind Map: การจัดการสารสนเทศด้านการผลิต

1. 1.ความหมายของการผลิต

1.1. 1.1ปัจจัยนำเข้า(Input)

1.2. 1.2กระบวนการผลิต(Process)

1.3. 1.3ผลิตภัณฑ์(Output)

1.4. 1.4ผลสะท้อนกลับ(Feedback)

2. 2.กระบวนการทางธุรกิจด้านการผลิต

2.1. 2.1งานออกเเบบผลิตภัณฑ์

2.1.1. 1.วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีช่วงเวลาที่สั้นลง

2.1.1.1. ช่วงเเนะนำสินค้า

2.1.1.2. ช่วงการตลาดกำลังขยายตัว

2.1.1.3. ช่วงการตลาดอิ่มตัว

2.1.1.4. ช่วงการตลาดลง

2.1.2. 2.ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

2.1.3. 3.ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ

2.1.4. 4.สภาพเเวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

2.2. 2.2งานวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์

2.3. 2.3งานดำเนินการผลิต

2.3.1. 1.การผลิตเเบบต่อเนื่อง

2.3.2. 2.การผลิตเเบบเป็นรุ่น

2.3.3. 3.การผลิตเเบบทำตามคำสั่ง

3. 3.การจัดการด้านการผลิต

3.1. 3.1 การกำหนดรูปแบบการผลิตเเละดำเนินการผลิต

3.2. 3.2 การกำหนดเเละจัดเตรียมปัจจัยการผลิต

3.3. 3.3 การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด

4. 4.โครงสร้างการทำงานของระบบสารสนเทศด้านการผลิต

4.1. 4.1 ระบบวางเเผนการผลิต

4.2. 4.2 ระบบแผนความต้องการวัตถุดิบ

4.3. 4.3 ระบบการผลิต

4.3.1. ระบบผลิตสินค้า

4.3.2. ระบบจัดตารางการปฏิบัติงานเเละการมอบหมาย

4.3.3. ระบบข้อมูลสนับสนุนการผลิต

4.3.4. ระบบรายงานการผลิต

4.4. 4.4 ระบบสูตรการผลิต

4.5. 4.5 ระบบติตาม/ประเมินผล/รายงานการผลิต

4.5.1. ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศด้านการผลิตกับระบบบัญชีรายได้

4.5.2. ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศด้านการผลิตกับระบบบัญชีรายจ่าย

4.5.3. ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศด้านการผลิตกับระบบเงินเดือนค่าจ้าง

4.5.4. ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศด้านการผลิตกับระบบบัญชีแยกประเภท

5. 5.เทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิต

5.1. หุ่นยนต์

5.2. การใช้คอมพิวเตอรืช่วยในการออกแบบ

5.3. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

5.4. การผลิตแบบประสานด้วยคอมพิวเตอร์

5.5. IOT (Internet of Things)

5.6. 3D Printer

5.7. AR ( Augmented Reality Technology)