LỊCH SỬ LỚP 11

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỊCH SỬ LỚP 11 by Mind Map: LỊCH SỬ LỚP 11

1. LỊCH SỬ TG CẬN ĐẠI

1.1. CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI, KHU MĨ LANTIN

1.1.1. NHẬT

1.1.2. ẤN

1.1.3. TRUNG

1.1.4. ĐNÁ

1.1.5. CHÂU PHI VÀ MĨ LATIN

1.2. CTTG I

1.3. THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI

2. LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI 1917 ĐẾN 1945

2.1. CÁCH MẠNG THÁNG 10 1917 NGA VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

2.1.1. CMT10 NGA

2.1.2. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CNXH

2.2. CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA 2 CUỘC CTTG

2.2.1. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TB

2.2.2. NƯỚC ĐỨC

2.2.3. MĨ

2.2.4. NHẬT

2.3. CHÂU Á GIỮA 2 CUỘC CTTG

2.3.1. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TQ VÀ ẤN

2.3.2. CÁC NƯỚC ĐNÁ

2.4. CTTG II

3. LỊCH SỬ VN 1858 ĐẾN 1945

3.1. 1858 ĐẾN CUỐI XIX

3.1.1. NHÂN DÂN KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

3.1.2. CHIẾN SỰ LAN RỘNG, NGUYỄN ĐẦU HÀNG

3.1.3. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP

3.2. ĐẦU XX ĐẾN HẾT CTTG I

3.2.1. XÃ HỘI VN TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN 1 CỦA TD PHÁP

3.2.2. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VN TỪ ĐẦU XX ĐẾN CTTG I

3.2.3. VN TRONG NHỮNG NĂM CTTG I

3.3. 1919 ĐẾN 1930

3.3.1. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VN 1919 ĐẾN 1925

3.3.2. PHONG TRÀO DÂN TỘC DAN CHỦ 1925 ĐẾN 1930

3.4. 1930 ĐẾN 1945

3.4.1. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 1935

3.4.2. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 1939

3.4.3. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 8. VNDCCH RA ĐỜI