Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Økonomistyring HD(R) by Mind Map: Økonomistyring HD(R)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Økonomistyring HD(R)

Centrale opgaver og formål

Det første hovedområde lægger ud med at behandle økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante. Dernæst sættes fokus på virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, som må foretages, når samspillet mellem virksomhedens indtægts- og omkostningsside skal struktureres og beskrives. Et særligt område omhandler omkostningsstruktur, omkostningsklassifikation og omkostningsterminologi, herunder ligheder og forskelle mellem dansk og international terminologi.

Økonomistyringens idé og formål

Økonomistyring vs. eksternt regnskab

Fem overordnede formål med økonomistyringssystemer

Økonomistyring som værktøj til planlægning, kontrol og beslutningstagen i virksomheder

Distinktion ml. rapportering (”scorekeeping”), fokusområder (”attention directing”) og problemløsning (”problem solving”) i relation til virksomhedens økonomistyring

Faktorer, som påvirker udviklingen af virksomheders økonomistyring, herunder virksomhedsstruktur, digitalisering, intellectual capital og videns ledelse

Beslutningsprocessens faser og deres indbyrdes sammenhæng

Samspillet mellem ex-post og ex-ante i virksomhedens økonomiske styring

Struktur for beslutningsprocesserne på strategisk, taktisk og operativt niveau og virksomhedens beslutningshierarki

Målformulering og målhierarki for virksomheden

Beslutningsprocessers grad af rationalitet

Begreberne proces- og periodebeslutninger i den taktiske styring

Regnskabsvæsenets opgaver

Virksomhedens økonomistruktur

Virksomhedens lønsomhedsmønster

Begreberne indtægter, variable omkostninger, dækningsbidrag, markedsføringsomkostninger, markedsføringsbidrag, kontante kapacitetsomkostninger, indtjeningsbidrag, anlægsomkostninger og resultat

Begreberne omkostningers variabilitet og omkostningers reversibilitet

Omkostningers målelighed herunder opdelingen i særbestemte og sambestemte omkostninger

Begreberne varestrømsbestemte pengebindinger og finansielle omkostninger

Begreberne dækningsbidrag (DB), indtjenings-bidrag (IB), indbetalt DB, markedsføringens likviditetsbidrag (MLB) og driftens likviditetsvirkning (DLV)

Begreberne anlægsbetalinger, resultatudlodning og finansielle ind- og udbetalinger

Omkostningsterminologi

Omkostningsformål, definition og eksempler

Direkte og indirekte omkostninger

Begreberne cost drivers, variable omkostninger og faste omkostninger

Hvorfor enhedsomkostninger kan være problematiske at fastlægge

Forskellige omkostningskarakteristika for virksomheder inden for henholdsvis service-, handels- og fremstillingssektoren

Aktiverede omkostninger vs. periodeomkostninger

Forskellige måder at beskrive produktomkostninger på, relateret til forskellige beslutnings- og opfølgningsformål

Beslutningsorienteret perspektiv

Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyring i et beslutningsorienteret perspektiv. Denne del behandler konstruktion og anvendelse af økonomiske beskrivelsesmodeller med henblik på prisfastsættelse, styring af produkt- og kundemiks, kapacitetsdimensionering og kapacitetsudnyttelse, leverandør- og lagerstyring, mv.

Omkostningsfunktioner

Antagelser, som normalt anvendes i forbindelse med estimering af omkostningsfunktioner

Tre måder, som lineære omkostningsfunktioner normalt kan karakteriseres ved

Alternative tilgange til omkostningsestimering

Seks trin til estimering af omkostningsfunktioner på basis af ex post registreringer af omkostningsdata

Kriterier til evaluering af cost drivers

Ikke lineære omkostningsfunktioner

Det økonomiske basisræsonnement

Virksomhedens behov for en systematisk struktureret markedsinformation

Virksomhedens handlingsparametre på markedet ses i sammenhæng med produkters/serviceydelsers prisfastsættelse

Kapacitet som nøglefaktor ved partiel og total tilpasning

Indholdet i en dækningsbidragsanalyse for kapacitetsbetingede alternativer

Fremgangsmåde i kalkulesituationer med successiv kapacitetsbelægning og ved stigning i de variable omkostninger

Krav, som det økonomiske marginalræsonnement stiller, til prognosedata og registreringsgrundlag

Informationsgrundlag i relation til beslutningstagen

Beslutningsrelevante vs. beslutningsirrelevante indtægter og omkostninger

Kvantitative vs. kvalitative faktorer i relation til beslutningstagen

Potentielle problemstillinger i relation til udarbejdelse af omkostningsanalyser

Offeromkostningsbegrebet og dets relevans i relation til beslutningstagen

Værktøjer

I forlængelse heraf følger det tredje hovedområde, der særskilt behandler værktøjerne Activity Based Costing og Activity Based Management i forbindelse med styring af prisfastsættelse på kort og lang sigt samt styring af produkt- og kunderentabilitet

Activity Based Costing

Begreberne ”undercosting” og ”overcosting” af produkter

Tre hovedkriterier med henblik på at udvikle et omkostningsstyringssystem

Den ”traditionelle” tilgang vs. en Activity Based Costing tilgang til opbygning af et omkostningsstyringssystem

Fire trins opdelt omkostningshierarki

Produktomkostninger opgørelse i henhold til Activity Based Costing - eksempler

Activity Based Costing og Activity Based Management - sammenhæng

Activity Based Costing og afdelingsbaserede omkostningsstyringssystemer - ligheder og forskelle

Activity Based Costing og Activity Based Management systemer - tilpasses den enkelte virksomheds særlige karateristika

Prisfastsættelse og analyse af kunderentabilitet

Tre væsentlige faktorer, som har indflydelse på beslutninger vedr. prisfastsættelse

Prisfastsættelse på kort vs. lang sigt

Target Costing tilgangen i relation til prisfastsættelse

Begreberne ”cost incurrence” og ”locked in costs”

Cost plus tilgangen i relation til prisfastsættelse

Livscyklus prognoser over produkters salg og omkostninger som informationsgrundlag vedrørende prisfastsættelse

Omkostningshierarkiers anvendes ved beskrivelse af omkostninger knyttet til forskellige kunder

Kundelønsomhed kan variere ud fra forskellige faktorer, f.eks. kundernes købsadfærd

Lønsomhedsrapporter, der fokuserer på kundelønsomhed - konstruktion

Budgettering og budgetstyring

Det fjerde hovedområde behandler økonomisk styring i form af budgettering og budgetstyring. Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Budgetstyringen behandles dybgående i relation til virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsdybde/behov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.

Budgettering som styreform

Budgetprocedurens ide og dens faser

Virksomhedens budgetprocedure

Budgetstyringens passive fase

Budgetstyringens aktive fase

Budgetinstruksen med tids- og instansplaner

Aktivitetsbudgettering

Metode for budgettering af virksomhedens aktivitet: den direkte, den modificerede direkte og de indirekte metoder

Kriterier for dækningsbidragsbudgettets opdeling på indtægtssegmenter (markeder, produkter, kunder, salgsdistrikter etc)

Typer af koordination ved aktivitetsbudgettering

Begrebet budgetteringens dybde

Begreberne operative og styrende elementer

Budgettering af kapacitetsomkostninger

Direkte vs. indirekte budgettering af kapacitetsomkostninger

Seks metoder til direkte budgettering af kapacitetsomkostninger - styrker og svagheder

Anvendelsen af indirekte budgettering af kapacitetsomkostninger

Likviditetsbudgettering

Likviditetsbudgettet og lønsomhedsmønsteret som rammen

Beregninger og likviditetsbudgetter i beholdningsforskydningsmodellens vs. betalingsstrømsmodellens form

Problemstillingerne ved anvendelse af omsætningshastigheder i forbindelse med udarbejdelse af likviditetsbudgetter

Logikken bag fremstillingsvirksomhedens tvungne beregningsrækkefølge

Likviditetsvirkning af moms, afgifter, A-skat etc

Likviditetsbudgetter med sæson i salg, produktion og indkøb

Beregning af renter i likviditetsbudgettet

Internt regnskab, opfølgning og kontrol

Fagets femte og sidste hovedområde behandler virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol. Forskellige principper for opgørelse af omkostninger behandles i relation til virksomhedens lønsomhedsopgørelser. Dernæst behandles omkostningsregnskabet og herunder sættes fokus på temaer som budgetkontrol og standardomkostningsregnskab. I sammenhæng hermed behandles konsekvenserne ved anvendelse af omkostningsallokering såvel i forhold til resultatopgørelsen som i forhold til lagerværdiansættelse mv. Opstilling af bidrags- og fordelingsregnskaber behandles kritisk med henblik på at afdække metodernes styrker og svagheder

Budgetkontrol

Budgettets og regnskabets delelementer

Begreberne budgetkontrol og budgetrevision

Segmenterede og dekomponerede budgetkontrolrapporter

Nøgletal ved budgetkontrol

Afvigelsestyperne handlingsafvigelser hhv prognosefejl

Krav, som segmentering og dekomponering stiller, til valg af budgetteringsmetode og registreringsform

Standardomkostningsregnskabet for de variable omkostninger

Formålet med kontoplanens inddelinger i art, proces, formål og omkostningssted

Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger

Kontoplanens inddelinger og registrering af omkostningsdata i beløb, mængder, kapacitetstræk og belastningsenheder/præsentationsenheder

Begreberne direkte og indirekte kontering

Begreberne særbestemte, sambestemte direkte og sambestemte indirekte omkostninger set i forhold til begreberne variabilitet, reversibilitet og målelighed

Omkostningsallokering

Omkostningsregistreringssystem kan have multiple omkostningsformål

Fire formål for allokering af omkostninger til omkostningsformål

Single-rate omkostningsallokering vs. dual-rate allokering - metodemæssigt

Allokering af stabsfunktioners omkostninger - fremgangsmåden i hhv direkte allokering, step down metoden og den reciprokke metode

Omkostningsallokering - den trinvise hhv stand alone metoden

Konsekvenserne ved anvendelse af uhensigtsmæssige fordelingsnøgler

Begrebet forenede omkostninger

Forenet produktion (produkter) vs. biprodukter

Alternative metoder til allokering af forenede omkostninger samt relevanskriterier forskellige metoder

Lagerværdiansættelse og afledte resultateffekter

Resultatopgørelser ved ”variabel costing” hhv ”absorption costing” samt resultatforskellene

Fastlæggelse af kapacitetsudnyttelsen påvirker resultateffekten og lagerværdien i regnskabet ved anvendelse af ”absorption costing”

Lagerafgrænsning i handelsvirksomheder påvirker periodens resultat og relaterede problematikker