ระบบ บัส System Buses

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบ บัส System Buses by Mind Map: ระบบ บัส System Buses

1. โครงสร้างแบบบัส

1.1. Data Bus

1.1.1. ใช้สำหรับส่งรับข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์

1.1.2. มีความสามารถในการส่งข้อมูลที่ละบิต

1.1.3. บอกถึงขนาด Data Word ของคอมพิวเตอร์

1.2. Address bus

1.2.1. กำหนดตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล

1.2.2. บอกชื่ออุปกรณ์ไอโอ หรือ พอร์ตที่ต้องการติดต่อได้

1.3. Control Bus

1.3.1. ควบคุมการใช้สายสัญญาณข้อมูล และสายสัญญาณตำแหน่ง

1.3.2. เป็นส่วนที่บอกชนิดของงานที่จะต้องทำ

2. ประเภทของระบบบัส

2.1. Dedicated

2.1.1. การใช้สายแบบถาวรเฉพาะงาน (คือจะแยกสาย data และaddress)

2.2. Multiplexed

2.2.1. สาย 1 เส้นอาจมีทั้งการควบคุมมและข้อมูล (ใช้ายร่วมกันทั้งหมด)

3. เทคโนโลยีระบบบัส

3.1. ISA Bus

3.1.1. ส่งข้อมูลได้เร็ว 8 Mb–12 Mb ต่อวินาที

3.2. MCA Bus

3.2.1. ส่งข้อมูลได้เร็ว 20 Mb ต่อวินาที

3.3. EISA

3.3.1. ใช้พื้นฐานหลักมาจาก ISA

3.4. PCI Bus

3.4.1. แรกเริ่มนั้น เป็นบัสแบบ 32 bit

3.5. AGP

3.5.1. เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลภาพ 3 มิติ

4. วิธีการเข้าควบคุมบัส

4.1. Centralized Arbiter

4.1.1. จัดให้มีหน่วยควบคุมเพียงหน่วยเดียว

4.2. Distribute Arbiter

4.2.1. ไม่มีหน่วยควบคุมกลางแต่ให้แต่ละอุปกรณ์มีวงจรควบคุมเป็นของตนเอง

5. จังหวะเวลา

5.1. Synchronous timing

5.1.1. ใช้จังหวะสัญญาณนาฬิกา เป็นจังหวะในการรับหรือส่งข้อมูลโดย

5.2. Asynchronous timing

5.2.1. เหตุการณ์หนี่งที่เกิดขึ้นบนบัสจะเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้จะไม่มีการรอสัญญาณนาฬิกา

6. New Topic