Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Relipee by Mind Map: Relipee

1. Thái độ

1.1. Chủ động

1.2. Tích cực

1.2.1. Sử dụng từ ngữ mang tính tích cực

1.2.2. Hăng hái tham gia các hoạt động nội bộ

1.2.3. Niềm nở vui tươi

1.3. Giữ commitment

1.4. Tuân thủ nội quy

1.5. Cầu thị

1.5.1. Sẵn sàng lắng nghe và sửa chữa khuyết điểm

1.5.2. Học hỏi cái mới

1.5.2.1. Học kỹ thuật mới

1.5.2.2. Tham dự event công nghệ

2. Kỹ năng

2.1. Cơ bản

2.1.1. Quản lý

2.1.1.1. Quản lý bản thân

2.1.1.1.1. Công việc

2.1.1.1.2. Sức khoẻ

2.1.1.2. Lập kế hoạch

2.1.1.2.1. Lập kế hoạch phát triển bản thân

2.1.1.3. Kaizen

2.1.2. Báo cáo

2.1.2.1. Báo cáo khi đi muộn, về sớm

2.1.2.2. Báo cáo sớm khi nhận thấy nguy cơ, vấn đề

2.1.3. Giao tiếp

2.1.3.1. Nói năng rõ ràng, mạch lạc

2.1.3.2. Quan tâm tới người khác, tới công ty

2.1.4. Teamwork

2.1.4.1. Hỗ trợ đồng đội

2.1.4.2. Tham gia xây dựng công ty

2.1.4.2.1. Jobfair

2.1.4.2.2. Teambuilding

2.2. Nâng cao

2.2.1. Quản lý

2.2.1.1. Quản lý cấp dưới

2.2.1.2. Gương mẫu cho người khác

2.2.1.3. Lập kế hoạch

2.2.1.3.1. Lập kế hoạch dự án

2.2.1.3.2. Lập kế hoạch phát triển cho member

2.2.2. Đào tạo

2.2.2.1. Viết

2.2.2.1.1. Blog kỹ thuật

2.2.2.1.2. Tổng hợp kiến thức

2.2.2.2. Nói

2.2.2.2.1. Thuyết trình

2.2.3. Truyền cảm hứng

2.2.3.1. Relipa Clubs: running / book

2.2.3.2. Các hoạt động từ thiện

2.2.3.3. Phát động các phong trào

2.2.4. Sáng tạo

2.2.4.1. Đưa ra cách làm mới hiệu quả hơn

2.2.4.2. Tư vấn

3. Kiến thức

3.1. Cơ bản

3.1.1. Chuyên môn

3.1.1.1. Backend

3.1.1.1.1. PHP, Java, Ruby...

3.1.1.2. Frontend

3.1.1.2.1. JS, React, Bootstrap..

3.1.1.3. Nắm được nghiệp vụ dự án

3.1.2. Quy trình

3.1.2.1. Nắm được quy trình làm việc

3.2. Nâng cao

3.2.1. Ngoại ngữ

3.2.1.1. Tiếng Nhật

3.2.1.1.1. N3 trở lên

3.2.1.2. Tiếng Anh

3.2.1.2.1. Đọc hiểu tài liệu

3.2.2. Quy trình

3.2.2.1. Scrum

3.2.2.1.1. Đạt chứng chỉ

3.2.2.2. Waterfall

3.2.3. Chuyên môn

3.2.3.1. Infra

3.2.3.1.1. Thành thạo thao tác server

3.2.3.1.2. Xây dựng, đề xuất structure

3.2.3.2. Backend

3.2.3.2.1. Thiết kế DB

3.2.3.2.2. Thiết kế kiến trúc dự án

3.2.3.2.3. Master nhiều hơn 1 ngôn ngữ

3.2.3.3. Sẵn sàng tham gia dự án không phải thế mạnh