Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Læringsteorier by Mind Map: Læringsteorier
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Læringsteorier

Behavioristiske læringsmodeller

Behaviorismen

Neobehaviorismen, Gagnes, Begrepslæring, Overføring av læring, Mursteinprinsipp

Skinner, Operant betinging, Radikal behaviorisme

Thorndike, "effektloven", Forskning med katter (problembokser)

Pavlov, Klassisk betinging, Forskning med hunder

Watson, Avviste intospektive metoder, "Albert og Rotta", Klassisk betinging

Kjennetegn

Stimuli - respons

"Tabula rasa" Kunnskap eksisterer utenfor mennesket og må transporteres inn

Mennesket = dyr

Objektiv

Ingen fri vilje

Kognitive læringsmodeller

Sosiokulturell læringsteori

Vygotsky, Proksimal utviklingssone, Kultur og sosiale forhold, Ytre tale - Indre tale

Bruner, Støttende stillas, Bygde videre på Vygotskys teori

Fenomenologi og humanisme

Humanisme er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer. Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og med evnen til fornuftig tenkning.

Maslow, Behovspyramiden

Kognitiv psykologi

Piaget, Skjema,, Assimilasjon/akkomodasjon

Bandura, Obervasjon, Imitasjon

Psykoanalytisk teori

Freud, Stadier i barnets utvikling, Medfødte arvelig anlegg, Id-ego-superego, drømmer

Sosialpsykologi

Dewey, Learning by doing

Mead, Speilingsmetafor, Symbol

Kjennetegn

Subjektiv

Indre verden

Hukommelse

Tanker og følelser

Fri vilje

Det meningssøkende mennesket