CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ by Mind Map: CHƯƠNG 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. 7.4.3) Lập bản đồ tư duy.

2. 7.4.2) Phương pháp sáu chiếc mũ tư duy.

3. 7.4.1) Các nhóm ky thuật, công cụ và phương pháp giải quyết vấn đề.

3.1. a. Nhóm các công cụ thu thập ý tưởng và sắp xếp dữ liệu.

3.2. b. Nhóm công cụ hiển thị và phân tích dữ liệu.

3.3. c. Nhóm công cụ, kỹ thuật ra quyết định.

3.4. d.Nhóm công cụ cải tiến chung.

3.5. e. Nhóm công cụ lập biểu đồ quá trình.

3.6. f. Nhóm công cụ quản lý dự án.

3.7. g. Nhóm công cụ, kỹ thuật thống kê.

3.8. h. Nhóm các biểu mẫu giải quyết vấn đề và danh sách kiểm tra.

4. 7.1) Khái niệm

4.1. 7.1.1) Vấn đề

4.1.1. Một vấn đề là một tính huống, có số lượng hoặc không,...

4.1.2. Phân loại theo độ khó: đơn giản và phức tạp

4.1.3. Phân loại theo dạng vấn đề: nghiên cứu, kiến thức, toán học, nguồn lực, xã hội, thiết kế.

4.2. 7.1.2) Giải quyết vấn đề

4.2.1. Là một quá trình, hoạt động mà một người hoặc nhóm người sử dụng vốn hiểu biết và kỹ năng của mình...

5. 7.2) Quy trình và các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề

5.1. Quy trình

5.1.1. 1. Nhận diện đúng vấn đề cần giải quyết. 2. Xác định đúng những nguyên nhân tạo ra vấn đề đó. 3. Tìm được nhiều các giải pháp thiết thực và khả thi để giải quyết vấn đề đó. 4. Ra quyết định để lựa chọn một giải pháp phù hợp có thể giải quyết được vấn đề đặt ra. 5. Kiên trì, quyết tâm thực hiện các giải pháp cho đến khi thu được kết quả mong muốn.

5.2. Các kỹ năng cần thiết

5.2.1. Phân tích Tổng hợp Ra quyết định Khái quát hóa

6. 7.3) Giaỉ quyết vấn đề sáng tạo.

6.1. 1. Tìm kiếm mục tiêu: 2. Tìm kiếm dữ liệu; 3. Tìm kiếm vấn đề; 4. Tìm kiếm ý tưởng; 5. Đánh giá ý tưởng; 6. Thực hiện ý tưởng.

7. 7.4) Kỹ thuật, công cụ và phương pháp giải quyết vấn đề.

7.1. 7.4.4) Động não

7.1.1. 1. Lựa chọn một người lãnh đạo

7.1.2. 2. Xác định vấn đề.

7.1.3. 3. Thiết lập các quy tắc cho phiên tập kích não.

7.1.4. 4. Bắt đầu động não

7.1.5. 5. Lượt lại tất cả các ý tưởng đã đưa ra và bắt đầu đánh giá chung.

7.2. 7.4.5) Biểu đồ nhân quả

7.2.1. 1. Đặt tên vấn đề

7.2.2. 2. Định danh các thể loại chính của nguyên nhân chính

7.2.3. 3. Thực hiện động não để đưa ra cáng nhiều nguyên nhân càng tốt

7.2.4. 4. Phân tích biểu đồ

7.3. 7.4.6) Triển khai chức năng chất lượng

7.4. 7.4.7) Biểu đồ tần suất

7.5. 7.4.8) Biểu đồ Pareto

7.6. 7.4.9) Kỹ thuật nhóm danh định

7.7. 7.4.10) Biểu đồ tiến trình

7.8. 7.4.11) Biểu đồ Gantt

7.8.1. 1. Liệt kê các công việc của dự án

7.8.2. 2. Sắp xếp trình tự thực hiện các công việc một cách thích hợp

7.8.3. 3. Xác định thời gian dự kiến thực hiện từng công việc một cách thích hợp

7.8.4. 4. Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc cho từng công việc.

7.8.5. 5. Xây dựng bảng phân tích công việc.

7.8.6. 6. Vẽ biểu đồ Gantt

7.8.7. 7. Đánh giá phụ thuộc hoặc các mối quan hệ giữa các công việc