Tipologies de xarxes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tipologies de xarxes by Mind Map: Tipologies de xarxes

1. Les xarxes

1.1. Permeten

1.1.1. Intercanvi de recursos

1.1.2. Comunicació entre persones

1.1.3. Accés a bases de dades i informacions centralitzades

1.1.4. Necessiten una connexió física per transmetre dades i uns protocols i un sistema operatiu per gestionar-la

1.2. Segons l'escala

1.2.1. LAN

1.2.1.1. En una àrea física molt limitada

1.2.1.2. Local Area Network

1.2.2. WAN

1.2.2.1. Xarxa d'àrea àmplia

1.2.2.2. Wide Area Network

1.3. Segons la relació funcional

1.3.1. Client-servidor

1.3.1.1. Ordinador servidor ofereix servei a ordinador client

1.3.2. Peer to Peer (P2P)

1.3.2.1. els ordinadors connectats es comporten alhora com a clients i com a servidors de forma bidireccional i no passen per cap ordinador servidor.

1.4. Topologia de xarxa

1.4.1. És la forma de connexió física i lògica entre diferents ordinadors

1.4.2. Tipus

1.4.2.1. Topologia física

1.4.2.1.1. Determina la distribució espaial i les connexions amb cables entre els ordinadors

1.4.2.1.2. Topologia de bus

1.4.2.1.3. Topologia en estrella

1.4.2.2. Topologia lògica

1.4.2.2.1. Determina la forma en que es transmeten les dades entre dispositius (la més comuna és Ethernet)

1.5. Mitjà de transmissió

1.5.1. Les línies de transmissió poden viatjar per diferents tecnologia i s'adapten a cada tram

1.5.2. Cable coaxial

1.5.2.1. 2 cables conductors concèntrics

1.5.2.2. Cable central envoltat per una capa aïllant que es recobreix pel segon conductor en forma de malla

1.5.2.3. 10 Mb/s

1.5.3. Cable parell trenat

1.5.3.1. 2 cables de coure aïllats i trenats

1.5.3.2. 1 Gb/s

1.5.4. Fibra òptica

1.5.4.1. Fet de capes de plàstic i vidre

1.5.4.2. Transporta les dades per impulsos de llum sense patir interferències

1.5.4.3. 10 Gb/s

1.6. Elements físics d'una xarxa local

1.6.1. Interfície electrònica Ethernet

1.6.1.1. Necessari als ordinadors per conectar-se a la xarxa

1.6.1.2. Contenenel MAC (Media Acces Control), un codi únic

1.6.2. Concentrador o hub

1.6.2.1. Es conecten diversos ordinadors d'un mateix egment o sector de la xarxa

1.6.3. Commutador o switch

1.6.3.1. Es connecten ordinadors per fer xarxes de més extensió, capacitat i eficiència que un concentrador.

1.6.3.2. Optimitza el tràfic de la millor manera possible

1.6.4. Encaminador, enrutador o router

1.6.4.1. connecta una xarxa i els seus dispositius a internet

1.6.4.2. gestiona les peticions de servei i retorna la informació demanada

1.6.4.3. Ha d'estar adaptat a la tecnologia de connexió externa

1.6.5. Connector RJ-45

1.6.5.1. Permet la connextió física entre un dispositiu i un cable

2. Bluetooth

2.1. Estableix una connextió inalàmbrica entre dos dispositius

2.2. Envia la informació a partir d'ones de baixa freqüència

2.3. Hi ha tres tipus de dispositius depenent de la distància màxima en la que es poden trobar els dos o més dispositius

2.4. Va ser creada per l'empresa Ericsson en 1944 i es deia Short Link Radio Technology