TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI by Mind Map: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI

1. Tốt là kẻ thù của vĩ đại ---> Vĩ đại là lựa chọn có nhận thức.

1.1. Tốt chưa đủ

1.2. Biết những gì cần làm

2. Khả năng lãnh đạo cấp độ 5

2.1. Khiêm nhường

2.2. Sẵn sàng đưa ra quyết định

2.3. Sẵn sàng làm điều gì vì công ty

3. Bàn đạp công nghệ : 80% là văn hóa + 20% công nghệ

3.1. Công nghệ phải phù hơp

3.2. Công nghệ thúc đẩy chứ không phải tạo đà

4. Khái niệm con nhím---> Tập trung vào vấn đề chính, giỏi nhất.

4.1. Khái niệm 3 vòng tròn

4.2. Tập trung vấn đề tốt nhất, giỏi nhất

5. Bánh đà và vòng luẩn quẩn : Tích lũy từ Chất đến Lượng.

6. Con người đi trước, công việc theo sau ---> phải phù hợp.

7. Văn hóa kỷ luật : - Kỷ luật là sức mạnh.

7.1. Dám nghĩ dám làm

7.2. Hành động kỷ luật