Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QL CHI PHÍ by Mind Map: QL CHI PHÍ

1. 1.CHUẨN BỊ

1.1. LÁN TRẠI

1.2. TRANG THIẾT BỊ

1.3. MÁY MÓC

2. 2.MÓNG

2.1. ĐÀO MÓNG

2.2. GẠCH

2.2.1. GIÁ TRỊ

2.2.2. HÓA ĐƠN

2.2.2.1. UPLOAD

2.2.2.2. CAMERA

2.3. ĐÁ XANH

2.4. CÁT

2.5. XI MĂNG

2.6. THÉP

2.7. CỐP PHA

2.8. CÂY CHỐNG

2.9. VẬT LIỆU PHỤ

2.10. NHÂN CÔNG

3. 3.CỘT-DẦM-SÀN-CẦU THANG TẦNG 1

4. 6.HOÀN THIỆN

4.1. GẠCH ỐP LÁT

4.2. BỘT TRÉT

4.3. SƠN

4.4. CỬA

4.5. GỖ ỐP

4.6. THẠCH CAO

5. 4.CỘT-DẦM-SÀN-CẦU THANG TẦNG (N)

6. 5.XÂY TÔ

6.1. GẠCH

6.2. CÁT

6.3. GIÀN GIÁO

6.4. NHÂN CÔNG

7. 7.THI CÔNG ĐIỆN

7.1. NHẬP TÊN

7.1.1. GIÁ TRỊ

7.1.2. HÓA ĐƠN

8. 8.THI CÔNG NƯỚC

8.1. NHẬP TÊN

8.1.1. GIÁ TRỊ

8.1.2. HÓA ĐƠN

9. BÁO CÁO

9.1. BIỂU ĐỒ SO SÁNH THU - CHI

9.2. BÁO CÁO PHÂN TÍCH TỪNG HẠNG MỤC SO VỚI TỔNG