Informaciones generales: Informe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informaciones generales: Informe by Mind Map: Informaciones generales:  Informe

1. Reportatge: Es un tipus d'escrit periodístic que sol aparèixer en els mitjans de comunicació o

1.1. Reportatges escrits :

1.1.1. Solen exposar la informació general (el contingut) a partir de diferents elements que ajuden a presentar la informació que es vol transmetre.

1.2. Recursos gràfics

1.2.1. ( il.lustracions, fotografies, mapes, taules, color...) Poden afavorir la bona dispocició del lector al llegir-los

1.3. Recursos tipografics:

1.3.1. Es l'ús de diferents tipus de lletra i de diferent tamany depen dels apartats

2. Títol

2.1. Ha d'atreure l'atenció per a que el lector li enteresi i pot tindre un subtitol.

3. L'entradeta o l'ead

3.1. Es el paragraf introductori que centra e tema. Sempre l'entradeta o l'ead te diferent tamany de lletra pero mes petit que el del subtitol

4. Cos

4.1. Desemvolupament del tema que s'ha anunciat en el titol. Ha de ser una part ordenada( apartats, substitols, taules, mapes...). L'úlitim paràgraf del reportatge és imprescindible com a tancament i ha de contenir una recapitulació de la informació donada.

5. Investigacio

5.1. Li permetrà donar cos i documentar el reportatge, amb la presentació clara i ordenada de la informació. També li permet l'incorporació d'altres especielistas sobre el tema com: entrevistes, llibres, revvistes, etc...

6. Presentacio clara i ordenada

6.1. L'autor d'un bon reportatge combina la investigació que li permetrà augmentar el reportatge, presentació clara i ordenada de la informació. Admet la incorporació d'opinions d'altres autors o especialistes