Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề by Mind Map: Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

1. Các Khái niệm

1.1. Phân loại độ khó và phân loại theo dạng vấn đề

1.2. Giải quyết vấn đề bằng 6 bước :

2. Quy trình và các kỹ năng cân thiết để giải quyết vấn đề

2.1. 1) Nhận diện đúng vấn đề cần giải quyết

2.2. 2)Xác định đúng nguyên nhân tạo ra vấn đề

2.3. 3)Tìm ra nhiều giải pháp

2.4. 4)Tìm 1 giải pháp phù hợp

2.5. 5) Thực hiện giải pháp đó

3. Giải quyết vấn đề sáng tạo

3.1. 1- Tìm kiếm mục tiêu

3.2. 2- Tìm kiếm dữ liệu

3.3. 3- Tìm kiếm vấn đề

3.4. 4- Tìm kiếm ý tưởng

3.5. 5- Đánh giá ý tưởng

3.6. 6- Thực hiện ý tưởng

4. Kỹ thuật, công cụ và phương pháp giải quyết vấn đề

4.1. a) Nhóm công cụ thu thập ý tưởng và sắp sếp dữ liệu

4.2. b) Nhóm công cụ hiển thị và phân tích dữ liệu

4.3. c) Nhóm công cụ, kỹ thuật ra quyết định

4.4. d) Nhóm công cụ cải tiến chung

4.5. e) Nhóm công cụ lập biểu đồ

4.6. f) Nhóm công cụ quản lý dự án

4.7. g) Nhóm công cụ, kỹ thuật thống kê

4.8. h) Nhóm các biểu mẫu giải quyết và danh sách kiểm tra

5. 6 chiếc mũ tư duy

5.1. MŨ TRẮNG: - Thông tin - Dữ liệu - Sự kiện và trùn tính

5.2. MŨ ĐỎ : -Trực quan, Cảm giác

5.3. MŨ ĐEN : Tiêu cực, phê phán, vô lý

5.4. MŨ VÀNG : Lợi ích , hiệu quả, tích cực

5.5. MŨ XANH LÁ : Tìm ra lời giải

5.6. MŨ XANH DƯƠNG: Tổng kết, điều chỉnh lại

6. Biểu đồ nhân quả

6.1. B1: Đặt vấn đề

6.2. B2: Định danh các thể loại chính của nguyên nhâm chính

6.3. B3 và B4 : Định danh các yếu tố cụ thể

6.4. B5: Phân tích biểu đồ

7. Lập biểu đồ

7.1. Biểu đồ tần suất

7.2. Biểu đồ pareto

7.3. Biểu đồ tiến trình

7.4. Biểu đồ Gantt