รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ by Mind Map: รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่

1. 1.การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.1. การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเอง

1.2. การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.3. กลุ่มแนวคิด

1.3.1. ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญา

1.3.2. ทฤษฎีพัฒนาการด้านเชาว์ปัญญา

2. 2.การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน

2.1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

2.1.1. แบ่งผู้เรียนให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

2.1.2. ร่วมรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

2.1.3. ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค หมวก 6 ใบ

2.2.1. ข้อมูล ความรู้

2.2.2. อารมณ์

2.2.3. ข้อเสีย

2.2.4. ความคิดสร้างสรรค์

2.2.5. การตัดสินใจ

2.2.6. ข้อดี

3. 3.การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

3.1. การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง

3.1.1. ผู้เรียนได้คิดขั้นสูง

3.1.2. ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ระดับลึก

3.1.3. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระวิชาที่เรียน

3.1.4. ผู้เรียนได้การสนับสนุนทางสังคม

3.2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นหลัก

3.2.1. ลักษณะที่1 โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้

3.2.2. ลักษณะที่2โรงเรียนเชิญเจ้าของภูมิปัญญามาจัดการเรียนรู้

3.3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บช่วยสอน

3.3.1. รูปแบบการเผยแพร่

3.3.2. รูปแบบการสื่อสาร

3.3.3. รูปแบบผสม

3.3.4. รูปแบบห้องเรียนเสมือน

4. 4.การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

4.1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

4.1.1. การกำหนดปัญหา

4.1.2. ตั้งงสมมุติฐาน

4.1.3. เก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.4. วิเคราะห์ข้อมูล

4.1.5. สรุปผล

4.2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

4.2.1. นำเสนอ

4.2.2. วางแผน

4.2.3. ดำเนินงาน

4.2.4. ประเมิลผล

4.2.5. ติดตามผล

5. 5.การจัดการเรียนรู้โดยเพื่อพัฒนาสมองและจิตใจ

5.1. กำหนดจุดมุ่งหมาย

5.2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

5.3. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา

5.4. การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา

5.5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวโอฮิวแมน

6. 6.การจัดการเรียนรู้เพื่อความพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้

6.1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟฟิก

6.1.1. รับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

6.1.2. จัดระเบียบข้อมูล

6.1.3. บูรณาการข้อมูลเดิม

6.1.4. เข้ารหัสข้อมูลการเรียนรู้

6.2. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล