BHTD

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BHTD by Mind Map: BHTD

1. Đơn Hàng

1.1. Mã Đơn Hàng

1.2. Trạng Thái Đơn Hàng

1.2.1. Được cập nhật tự động (dựa theo Trạng thái giao hàng và Trạng thái thanh toán)

1.2.2. Được cập nhật bằng tay qua nút Hủy đơn (Chỉ áp dụng cho đơn Chờ xử lý) Chờ xử lý (Yellow) Đang giao dịch (Blue) Hoàn thành (Green) Kết thúc (Gray) Đã hủy (Red)

1.3. Trạng Thái Giao Hàng

1.3.1. Chờ giao

1.3.2. Đang giao

1.3.3. Đã giao

1.3.4. Đã hoàn trả

1.4. Trạng Thái Thanh Toán

1.4.1. Chờ thanh toán

1.4.2. Đã thanh toán

1.4.3. Đã hoàn tiền

1.5. Khách Hàng

1.6. Phương Thức Giao Hàng

1.7. Nguồn Đơn Hàng

1.8. Địa Chỉ

2. Vận Đơn

2.1. Trạng Thái Thanh Toán

2.1.1. Chờ thanh toán

2.1.2. Đã thanh toán

2.1.3. Đã hoàn tiền

2.2. Phương Thức Giao Hàng

2.3. Ngày Tạo

2.4. Mã Vận Đơn

2.5. Mã Đơn Hàng

2.6. Phí Vận Chuyển

2.7. Trạng Thái Giao Hàng

3. Giá trị đơn hàng

3.1. Nhóm Khách Hàng (Subtotal)

3.2. Phí Giao Hàng

4. Khách Hàng

4.1. Nhóm Khách Hàng (Subtotal)

4.1.1. ID

4.1.2. Tên nhóm khách hàng

4.1.3. Chiết khấu

4.2. Giới tính

4.3. Tên

4.4. Số ĐT

4.5. Email

4.6. Địa chỉ

4.7. Facebook

4.8. Tổng chi tiêu

4.9. Tag

4.10. Trạng thái

4.11. Note

4.12. Ngày tạo

5. Vận Chuyển

5.1. Phương thức giao hàng

5.1.1. Tên phương thức GH

5.1.2. Phí giao hàng

5.1.3. Trạng thái

5.1.4. Mặc định

5.1.5. Phí Giao Hàng

6. Kho hàng

6.1. Tên chi nhánh

6.2. Địa chỉ

6.3. Trạng thái

6.4. Mặc định

7. Kênh bán hàng / Nguồn bán hàng

7.1. Tên nguồn

7.2. Trạng thái

7.3. Mặc định

8. Báo cáo

8.1. Phương Thức Thanh Toán

8.1.1. Tên Phương Thức Thanh Toán

8.1.2. Trạng Thái

8.1.3. Mặc Định

8.2. Giá Trị Đơn Hàng

8.3. Zone (vùng)

8.4. Địa Chỉ