ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN by Mind Map: ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

1. AKSES

1.1. Penekanan terhadap pemilikan sama rata dalam pendidikan terhadap setiap kanak-kanak warganegara Malaysia.

1.2. Strategi Kementerian Pendidikan

1.2.1. Pelancaran KSSR dan KSSM yang disemak semula pada tahun 2017

1.2.2. Merombak sistem peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran

1.2.3. Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM)

1.2.4. Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk murid berkeperluan khusus

1.3. Strategi Guru

1.3.1. Memanggil murid-murid sekerap mungkin seperti memanggil murid-murid lain

1.3.2. Menerima dan menhargai idea murid-murid sebagai sesuatu yang bermakna

1.3.3. Elakkan daripada membezakan kurikulum, bahan dan kaedah pengajaran bagi menjauhkan tanggapan murid-murid bahawa mereka murid berpencapaian rendah

1.3.4. Memberi peluang kepada semua murid untuk menjawab soalan sukar dan berfikiran aras tinggi

2. EKUITI

2.1. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, jantina dan latar belakang sosioekonomi

2.2. Contoh pendekatan :

2.2.1. Pengurusan secara berkesan Program Pendidikan Khas, Rancangan Khas dan Program Kawalan mengikut potensi murid-murid

2.2.2. Meritrokrasi kepelbagaian dan agihan bantuan kewangan yang seimbang untuk semua murid

2.2.3. Penyediaan kemudahan infrastruktur yang sama bagi setiap bilk darjah di semua sekolah di Malaysia

2.2.4. Tidak berat sebelah dalam memberi ilmu pengetahuan kepada murid-murid bandar, luar bandar dan pedalaman

3. KECEKAPAN

3.1. Merujuk kepada elemen yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan semasa

3.2. Pendekatan

3.2.1. Pemberian latihan oleh KPM kepada pemimpin pendidikan di setiap peringkat untuk meningkatkan autonomi

3.2.2. Amalan "silo" dalam operasi melibatkan semua jabatan perlu dibanteras

3.2.3. KPM harus berani memperkenalkan model baru dalam tadbir urus berpaksikan keperluan dan kepentingan semua murid sekolah dan pelajar universiti

3.2.4. Sinergi pendidikan asas dan pendidikan tinggi perlu diperkukuh

3.2.4.1. Program sekolah dalam universiti

3.2.4.2. Pemupukan bakat dan kecenderungan murid oleh mentor di universiti

4. PERPADUAN

4.1. Perpaduan merujuk kepada satu proses menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama (Mohd Sohaimi Isa, 2011).

4.2. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dn nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagian

4.3. Pendekatan pemupukan perpaduan dalam sistem pendidikan :

4.3.1. Murid perlu dipupuk dengan semangat patriotik

4.3.2. Pengenalan Dasar 1 Murid 1 Sukan bagi mengoptimumkan gerak kerja kokurikulum

4.3.3. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan di samping bahasa-bahasa yang lain

5. KUALITI

5.1. Memastikan negara Malaysia berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam prorgram pentaksiran bertaraf antarabangsa

5.2. Strategi Meningkatkan Kualiti Pendidikan

5.2.1. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan sekolah

5.2.2. Penyediaan prasarana yang lengkap membentu perjalanan pdp lebih berkesan

5.2.3. Meningkatkan profesionalisme perguruan dengan penekanan terhadap kursus pedagogi dan penyampaian berkesan

5.2.4. Pelaksanaan aktiviti kokurikulum yang berkesan bagi melengkapkan murid-murid dengan pengetahuan yang tidak diperolehi di dalam bilik darjah

5.2.5. Pelaksanaan program i-THINK dan FrogVle dengan lebih serius.

5.2.6. Galakan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) keguruan

5.2.6.1. Meningkatkan kualiti guru-guru secara berterusan

5.2.6.2. Menggalakkan guru-guru mengikuti latihan terancag dan sistematik