Εξέλιξη Η/Υ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Εξέλιξη Η/Υ by Mind Map: Εξέλιξη Η/Υ

1. 1η Γενιά Η/Υ

1.1. 1946-1956

1.1.1. ENIAC

1.1.2. EDVAC

1.1.3. EDSAC

1.1.4. UNIVAC

2. 2η Γενιά Η/Υ

2.1. 1956-1963

2.1.1. Τρανζίστορς

2.1.2. Τ............. Ν.................

2.1.3. Ποντίκι

3. 3η Γενιά Η/Υ

3.1. 1964-1970

3.1.1. Ο...................... Κ..................

3.1.1.1. Τρανζίστορ

3.1.1.2. Πυκνωτές

3.1.1.3. Αντιστάτες

3.1.1.4. Πυρίτιο

4. 4η Γενιά Η/Υ

4.1. 1970-Σήμερα

4.1.1. E-mail

4.1.2. Apple I

4.1.3. ..................

4.1.4. Commodore PET 2001

4.1.5. Apple.........

4.1.6. Ρομποτική

4.1.7. Κάρτα...................

4.1.8. Osborne 1

4.1.9. Microsoft Windows

4.1.10. www

4.1.11. Apple

4.1.12. Tablet

5. 5η Γενιά Η/Υ

5.1. Μέλλον

5.1.1. Αόρατοι Η/Υ

5.1.2. Μικροηλεκτρονικής

5.1.3. Τεχνητή ...........................

5.1.4. Ρ..............................