Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BIBO V2 by Mind Map: BIBO V2

1. GĐ 1 (7 THÁNG W1- 28)

1.1. 1. NGHE

1.1.1. 1.1: NHẠC KHAI MỞ

1.1.2. 1.2: NHẠC NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN

1.2. 2. HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG KHAI MỞ (TỪ VỰNG HIỆU LỆNH DẠNG 1 ÂM)

2. GĐ 2 (7 THÁNG W29- 56)

2.1. 1. NGHE: NHẠC THEO TOPIC TỪ ( CÁC TỪ ĐƠN GIẢN HAY GẶP- THIẾT KẾ THEO TOPIC & TỪ CỦA BÀI PHONICS VÀ THẺ)

2.2. 2. HOẠT ĐỘNG

2.2.1. 2.1: HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO & THỂ CHẤT

2.2.2. 2.2 HOẠT ĐỘNG THEO BÀI NHẠC ( MẸ VỪA HÁT VỪA LÀM HOẠT ĐỘNG CHO CON (( ÔN TẬP BÀI PHONICS BỐ MẸ ĐÃ HỌC)

2.2.3. 2.3 HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN/ ĐỌC SÁCH ( ÔN TẬP BÀI PHONICS BỐ MẸ ĐÃ HỌC)

2.2.4. 2.4 HOẠT ĐỘNG VỚI THẺ TỪ

2.3. 3. PHONICS

2.3.1. VIDEO DẠY PHONICS

2.3.2. TÀI LIỆU: SÁCH

2.4. 4. THẺ TỪ

2.4.1. VIDEO HƯỚNG DẪN THẺ

2.4.2. VIDEO CÁCH CHƠI VỚI THẺ

3. GĐ 3 (7 THÁNG W57- 84)

3.1. 1. NGHE NHẠC THEO CHỦ ĐỀ

3.2. 2. HOẠT ĐỘNG

3.2.1. 2.1. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO VÀ THỂ CHẤT

3.2.2. 2.2 HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ

3.2.3. 2.3 HOẠT ĐỘNG VỚI THẺ

3.2.4. 2.4 HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN, ĐỌC SÁCH

3.3. 3. SIMPLE SENTENCES (NHƯ KHOÁ PHONICS NHƯNG GIỜ CHIA THEO CHỦ ĐỀ VÀ CÁC MẪU CÂU HAY DÙNG)

3.3.1. 3.1: VIDEO

3.3.2. 3.2 TÀI LIỆU

3.3.2.1. SÁCH ÔN TẬP CỦA BỐ MẸ

3.3.2.2. TRUYỆN CHỌN THEO CHỦ ĐỀ VÀ BÀI HỌC

3.4. 4. THẺ

3.4.1. 1. THẺ TỪ ( CHO CÁC CHỦ ĐỀ CỤ THỂ NHƯ OPPOSITE, ADJ FOR FOOD )

3.4.2. 2. THẺ CÂU

4. GĐ 4 ( 7 THÁNG W84-112)

4.1. 1. NGHE NHẠC THEO CHỦ ĐỀ

4.1.1. 1.1 NHẠC TRÙNG GĐ 3

4.1.2. 1.2 NHAC MỚI

4.2. 2. HOẠT ĐỘNG

4.3. 3. SENTENCES ( MORE COMPLEX)

4.3.1. 3.1 VIDEO

4.3.2. 3.2 SÁCH ÔN TẬP CỦA BỐ MẸ

4.4. 4. VIDEO

4.5. 5. TRUYỆN