tổng quan về quản trị học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tổng quan về quản trị học by Mind Map: tổng quan về quản trị học

1. C1: Tổng quan về QTH

1.1. Quản trị là gì?

1.1.1. hoạch định

1.1.1.1. xác định trước mục tiêu

1.1.1.2. đưa ra quyết định tốt nhất

1.1.1.3. đạt được mục tiêu

1.1.2. tổ chức

1.1.2.1. phân bố sắp xếp các nguồn lực

1.1.2.2. đảm bảo mục tiêu đề ra

1.1.3. lãnh đạo

1.1.3.1. tác động đến người khác

1.1.3.2. đảm bảo đạt mục tiêu

1.1.4. kiểm tra

1.1.4.1. việc thực hiện

1.1.4.2. so với mục tiêu đề ra

1.2. Vai trò của quản trị?

1.2.1. thông tin

1.2.2. quan hệ với con người

1.3. Ai là nhà quản trị?

1.3.1. cấp cao

1.3.2. cấp trung

1.3.3. cấp cở sở

1.4. Những nhà quản trị làm những công việc gì ?

1.5. Nhà quản trị cần có những kỹ năng gì?

1.5.1. chuyên môn

1.5.2. nhân sự

1.5.3. nhận thức

1.5.4. tư duy

2. C2: Lịch sử phát triển các quản trị

2.1. Có mấy trưởng phái quản trị?

2.2. Những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị ?

2.3. Những tư tưởng quản trị đóng góp ý với công việc của nhà quản trị

2.4. Cách tiếp cận hiện đại trên nền tảng tổng hợp với các trường phái quản trị

3. C3: Môi trường hoạt động của tổ chức

3.1. Những nhân tố của MT VM & VM?

3.2. AH của MT VM&VM đến tổ chức?

3.3. Môi trường vĩ mô và vi mô là gì?

3.4. Những GP QT nhằm hạn chế những bất trắc của yếu tố môi trường

4. C4: Quản trị hệ thống thông tin

4.1. Sẽ có 1 môn học riêng

5. C5: Quyết định quản trị

5.1. Khái niệm

5.2. Tiến trình ra quyết định

5.3. Phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc ra quyết định

5.4. Phương pháp và nghệ thuật ra quyết định

6. C6: Hoạch định

6.1. Định nghĩa?

6.2. Mục tiêu?

6.3. Khái niềm về tầm kiểm soát/tầm quản trị?

6.4. Các cách phân chia bộ phận trong 1 tổ chức

6.5. Các kiểu cơ cấu quản trị?

6.6. Tập quyền, phân quyền, ủy quyền

7. C7: Tổ chức

7.1. Khái niệm?

7.2. Mục tiêu?

7.3. Khái niềm về tầm kiểm soát/tầm quản trị?

7.4. Các cách phân chia bộ phận trong 1 tổ chức

7.5. Các kiểu cơ cấu quản trị?

7.6. Tập quyền, phân quyền, ủy quyền

8. C8: Lãnh đạo

8.1. Khái niệm

8.2. Bản chất con người?

8.3. Những động cơ thúc đẩy con người làm việc

8.4. Những nhu cầu còn con người?

8.5. Các kiểu phong cách quản trị?

9. C9: Kiểm tra

9.1. Định nghĩa

9.2. Các loại kiểm tra

9.3. Các bước kiểm tra