หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ที่ช่วยหายใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ที่ช่วยหายใจ by Mind Map: หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ที่ช่วยหายใจ

1. การพยาบาลผู้ป่วยก่อนดูดเสมหะ

1.1. 1.การประเมินข้อบ่งชี้ในการดูดเสมหะ

1.2. 2.การเลือกใช้สายดูดเสมหะ

1.3. 3.การให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงก่อนดูดเสมหะ

1.4. 4.การเพิ่มปริมาตรปอด

1.5. 5.การเตรียมผู้ป่วยก่อนดูดเสมหะ

2. การพยาบาลผู้ป่วยระหว่างดูดเสมหะ

2.1. 1.การใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ(Sterlite)

2.2. 2.ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดเสมหะ

2.3. 3.ขนาดความดันลบในการดูดเสมหะ

2.4. 4.ความลึกในการใส่สายดูดเสมหะ

2.5. 5.จำนวนครั้งที่ใช้ในการดูดเสมหะ

2.6. 6.ทักษะการพูด

3. การประเมินผู้ป่วยหลังการดูดเสมหะ

3.1. 1.ประเมินหลังดูดเสมหะ ควรประเมินภายใน 10 นาที

3.2. 2.การให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงหลังดูดเสมหะ เพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจน