Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MNCs&QTTCQT by Mind Map: MNCs&QTTCQT

1. Tổng quan về MNCs

2. Mục tiêu của MNCs

3. QTTCQT

4. tối đa hóa giá trị

5. Tối thiểu hóa chi phhí đại diện

6. Khái niệm công ty đa quốc gia

7. Động cơ thúc đẩy công ty trở thành MNCs

8. Quá trình quốc tế hóa MNCs

9. Cấu trúc, đặc trưng của MNCs

10. Khái niệm quản trị tài chính quốc tế

11. Các nghiệp vụ mua bán xuyên quốc gia

12. Cơ chế chuyển dịch tài chính của MNCs

13. Các nhân tố tác động đến QTTC của một MNCs

14. có hoạt động sản xuất kinh doanh ở trên hai quốc gia

15. các công ty trong hệ thống ảnh hưởng lẫn nhau

16. bảo vệ công ty tránh được rủi ro: pháp lí, kinh doanh,chính trị,..

17. tạo sự tăng trưởng cho hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên thị trường quốc tế

18. bảo vệ thị phần và đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt

19. Cấu trúc

20. MNCs" theo chièu ngang":Mc Donalds

21. MNCs" theo chiều dọc": Adidas

22. MNCs nhiều chiều: Microsoft

23. Đặc trưng

24. các công ty con đều chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố từ môi trường chính quốc

25. các công ty con cùng sử dụng chung các nguồn lực

26. hoạt động của công ty con có thể không giống nhau nhưng đều hướng về một chiến lược chung của MNCs

27. Chi phí đại diện: do sự thiếu đồng thuận về mục đích giữa người đại diện và chủ sở hữu

28. bao gồm các thao tác chuyển dịch tài chính giữa các công ty con

29. diễn ra da dạng và phức tạp

30. thường được thực hiện bởi những quản lí cấp cao

31. cơ chế chuyển dịch tài chính phi tập trung: công ty mẹ ít can thiệp vào hoạt động của công ty con

32. cơ chế chuyển dịch tài chính tập trung: các hoạt động của công ty con đều do công ty mẹ quản lí

33. sự khác biệt về hệ thống pháp luật

34. sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ

35. rủi ro chính trị,vai trò của chính phủ

36. yếu tố đạo đức