ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร by Mind Map: ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ด้านการบริหารจัดการ

1.1. ทำงานได้เร็วขึ้น ลดเวลาทำงานให้น้อยลง

1.2. ทำงานได้งานเพิ่มขึ้น ใช้คนน้อยลง

1.3. คุณภาพงานดีขึ้น

2. ด้านการเรียนการสอน

2.1. สร้างสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ของครู

2.2. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนห้องสมุดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก เช่น องค์กรวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ เป็นต้น

2.3. ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ เช่น ห้องทดลองเสมือนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น