ประโยคในภาษาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประโยคในภาษาไทย by Mind Map: ประโยคในภาษาไทย

1. ประโยคบอกเล่า

1.1. อธิบายความหมายของประโยคบอกเล่า

1.2. อธิบายหน้าที่ของประโยคบอกเล่า

1.3. อธิบายโครงสร้างของประโยคบอกเล่า

1.4. แบบฝึกหัดหลังเรียน

2. ประโยคปฏิเสธ

2.1. อธิบายความหมายของประโยคปฏิเสธ

2.2. อธิบายหน้าที่ของประโยคปกิเสธ

2.3. อธิบายโครงสร้างของประโยคปฏิเสธ

2.4. แบบฝึกหัดหลังเรียน

3. ประโยคคำถาม

3.1. อธิบายความหมายของประโยคคำถาม

3.2. อธิบายหน้าที่ของประโยคคำถาม

3.3. อธิบายโครงสร้างของปรโยคคำถาม

3.4. แบบฝึกหัดหลังเรียน

4. ประโยคขอร้อง

4.1. อธิบายความหมายของประโยคขอร้อง

4.2. อธิบายหน้าที่ของประโยคขอร้อง

4.3. อธิบายโครงสร้างของประโยคขอร้อง

4.4. แบบฝึกหัดหลังเรียน

5. ประโยคคำสั่ง

5.1. อธิบายความหมายของประโยคคำสั่ง

5.2. อธิบายหน้าที่ของประโยคคำสั่ง

5.3. อธิบายโครงสร้างของประโยคคำสั่ง

5.4. แบบฝึกหัดหลังเรียน