Green Academy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Green Academy by Mind Map: Green Academy

1. Quản trị ISe (ISe Governance)

1.1. Bao gồm leadership, organisational structures and processes that safeguard inf.

1.2. Tầm quan trọng để thành công của structures and processes là effective communication giữa tất cả các bên thgia dựa trên quan hệ xây dựng, a common language và cam kết chung để giải quyết các vấn đề

2. ISe risk management

2.1. Risk limitation: hạn chế rủi ro bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu tác động của mối đe dọa.

2.2. Risk transference transfer the risk bằng cách sd ý other means để bù đắp cho các mất mát như purschasing insurance (Bảo hiểm).

2.3. Risk analysis: đánh giá giá trị của từng rủi ro và ước tính ảnh hưởng

2.4. Risk mitigation (giảm nhẹ): take steps to control and contain risks

2.5. Risk acceptance: accept các rủi ro tiềm năng, tiếp tục hđ không có sự kiểm soát, và thu hút bất kì damages xảy ra

3. Tuyển dụng

3.1. Việc làm

3.1.1. IT

3.1.2. Designer

3.2. Việc làm part-time/ full-time cho học viên

3.2.1. Full time

3.2.2. Part time

4. Truyền thông

4.1. Hình ảnh

4.2. Video

5. Sự kiện

5.1. Học bỗng

5.2. Lễ tốt nghiệp

5.3. Workshop

6. Business continuity plans BCP

6.1. Definition: refers to the processes các bên liên quan (stakeholders) làm đảm bảo các hoạt động kinh doanh bình thường có thể continue during a disaster

6.2. Một BCP thành công thương liên quan đến việc chắc chắn rằng network connections, online systems, phones, network drives, servers and business applications được phép run without downtime (Thgian chết)

7. Tradeoffs Involving Computer Security

8. Disaster Recovery Plans

8.1. Definition: Lấy dữ liệu làm trung tâm

8.2. Liên quan đến restoring IT infrastructure and accesing copies được lưu trữ bên ngoài chứ ko focus on hoạt động kinh doanh trong thời kì khủng hoảng

8.3. Includes hot, warm and cold sites

8.3.1. Hot site

8.3.1.1. là cơ sở máy tính với đầy đủ các cấu hình đầy đủ, all services, communication links, and physical plant opera

8.3.1.2. nhân bản computing resources, thiết bị ngoại vi peripherals, telephone systems, applications, and workstation

8.3.1.3. phải đồng bộ hóa thường xuyên và theo thời gian thực giữa nơi làm việc thực tế và địa điểm nóng để sao lưu hoàn toàn dữ liệu.

8.3.2. Warm site

8.3.2.1. same as hot site except it typically doesn't include the actual applications the comapny needs

8.3.2.2. Includes computing equipment such as servers, but nó thường không bao gồm user workstations.

8.3.2.3. có thể sao lưu 1 phần baked up data

8.3.3. Cold site

8.3.3.1. a secondary workplace with no app and facilities

8.3.3.2. not include backed up data

8.3.3.3. option ít tốn kém nhất