Green Academy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Green Academy by Mind Map: Green Academy

1. Giới thiệu

1.1. Học viện tại Hàn Quốc

1.2. Học viện tại Việt Nam

2. Đào tạo/ Chuyên môn

2.1. Công nghệ thông tin (IT)

2.2. Thiết kế đồ họa (Design)

2.3. tiếng Hàn (Korean)

3. Tuyển dụng

3.1. Việc làm

3.1.1. IT

3.1.2. Designer

3.2. Việc làm part-time/ full-time cho học viên

3.2.1. Full time

3.2.2. Part time

4. Truyền thông

4.1. Hình ảnh

4.2. Video

5. Sự kiện

5.1. Học bỗng

5.2. Lễ tốt nghiệp

5.3. Workshop

6. Thư viện

6.1. Tham khảo

6.1.1. Sách

6.1.2. Sản phẩm

6.2. Tốt nghiệp

7. Liên hệ

8. Tuyển sinh