Integració de Sistemes d' informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració de Sistemes d' informació by Mind Map: Integració de Sistemes d' informació

1. Estats d'integració

1.1. Interconectividat

1.2. Interoperabilidat

1.3. Convergencia Semàntica

1.4. Integració convergent

2. Finalitat

2.1. Gestió eficient de les dades

2.2. Cooperació entre

2.2.1. components

2.2.2. subsistemes empresarials

2.2.3. elements externs

2.3. Paliar l'heterogeneitat entre

2.3.1. Recursos físics

2.3.2. Software

3. Tipologíes d'integració

3.1. intra-empresa

3.2. inter-empresa

3.3. híbrida

3.4. Integració horitzontal

3.4.1. forward - CRM

3.4.2. backward - SCM

3.4.3. inward - ERP

3.5. Integració vertical

3.5.1. upward

3.5.2. downward

3.6. Integració mixta

4. Problemes generats per la falta d'integració

4.1. Tècnics

4.2. Operacionals

4.3. Funcionals

4.4. Estratégics

5. Impediments implantació

5.1. Costos implantació

5.2. Política interna

5.3. Resistencia al canvi

6. Beneficis

6.1. Reducció de costos

6.2. Millores rendiment

6.3. Increment productivitat

6.4. Millores reporting