Machine Learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Machine Learning by Mind Map: Machine Learning

1. Học có giám sát (supervised learning)

1.1. Quyết đinh học

1.2. Học kết hợp quy tắc

1.3. Lập trình logic quy nạp

1.4. Máy hổ trợ Vector

2. Unsupervised learning (Học không giám sát)

2.1. Phân cụm

2.2. học từ điển thưa thớt

2.3. Học số liệu và tương tự

2.4. Thuật toán di truyền

3. Gia cố (Reinforcement)

3.1. Mạng bayes

3.2. Mạng lưới thần kinh

3.3. học kĩ càng

3.4. học nhiều thứ khác nhau