KEMIA 1.7 (Laura Ilves)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KEMIA 1.7 (Laura Ilves) by Mind Map: KEMIA 1.7 (Laura Ilves)

1. KPL 1

1.1. Kemikaali on aine, jonka rakenne tunnetaan ja jolla on rakenteensa mukainen nimi Lisäaineita merkitään E-koodeilla

1.1.1. Elimistömme koostuu pääasiassa hapesta, hiilestä, vedystä ja typestä Maailmankaikkeuden yleisimmät alkuaineet ovat vety ja helium

1.2. Solujen kemiallisen rakenteen ja toiminnan kannalta keskeisiä biomolekyylejä ovat hiilihydraatit, rasvat, proteiinit ja nukleiinihapot

2. KPL 2

2.1. Aineen olomuodot ovat kiinteä (s), neste (l) ja kaasu (g). Vesiliuoksesta käytetään merkintää (aq)

2.1.1. Diffuusio tarkoittaa nestemäisten tai kaasumaisten aineiden sekoittumista lämpöliikkeen vaikutuksesta. Endoterminen=lämpöä sitova muutos Eksoterminen=Lämpöä vapauttava muutos

2.1.1.1. Olomuodon muutokset: Sulaminen, jähmettyminen, höyrystyminen, tiivistyminen, sublimoituminen, härmistyminen

2.2. Alkuaineet ja yhdisteet ovat puhtaita aineita

2.2.1. Alkuaineet luokitellaan metalleiksi, epämetalleiksi tai puolimetalleiksi

2.2.1.1. Hila= Järjestelmä, jossa kiinteän aineen rakenneosat ovat pakkautuneet säännöllisesti

2.3. Massaprosenttisuus lasketaan näin: Määritettävän aineen massa JAETTUNA koko seoksen massalla KERTAA 100%

3. KPL 3

3.1. Atomi koostuu ytimestä ja ydintä ympäröivistä elektroneista

3.1.1. Alkuaineen järjestysluku (Z) kertoo protonien lukumäärän atomin ytimessä

3.2. Kuorimallissa elektronit sijoittuvat elektronikuorille minimienergiaperiaatteen mukaisesti

3.2.1. Kvanttimekaanisen atomimallin mukaan elektronikuoret jakautuvat energiatasoltaan hieman erilaisiin alakuoriin

3.3. Elektronirakenne määrää atomin kemialliset ominaisuudet

3.3.1. Oktetti on pysyvä, kahdeksan ulkoelektronin järjestelmä

3.4. Jaksollisen järjestelmän vaakarivejä kutsutaan jaksoiksi, pystyrivejä ryhmiksi

4. KPL 4

4.1. Metallien tyypilliset ominaisuudet: Hyvä sähkön- ja lämmönjohtokyky, muokattavuus, metallinkiilto, korkea sulamispiste

4.1.1. Metallisidos= Vahva sähköinen vetovoima positiivisten metalli-ionien ja vapaasti liikkuvien ulkoelektronien välillä

4.1.1.1. Jalokaasut ovat yksiatomisia alkuaineita.

4.2. Ionisidos muodostuu tavallisesti metallikationin ja epämetallianionin välille

4.2.1. Ionisidos= Vahva sähköinen vetovoima esimerkkisten ionien välillä

4.2.1.1. Ioniyhdisteiden ominaisuuksia: Korkea sulamispiste, kiinteitä huoneen lämpötilassa, kovia mutta hauraita

4.3. Molekyylien välisiä heikkoja kemiallisia sidoksia ovat dispersiovoimat, dipoli-dipoli sidokset ja vetysidokset

5. KPL 5

5.1. Kiinteiden aineiden vesiliukoisuus yleensä kasvaa, kun lämpötila nousee

5.1.1. Poolisena aineena vesi liuottaa hyvin ioniyhdisteitä ja poolisia molekyyliyhdisteitä

5.1.1.1. Veden kemialliset ja fysikaaliset erityisominaisuudet selitetään poolisten vesimolekyylien välille muodostuvien vetysidosten avulla

5.2. Ilmakehän paksuus on noin 100km ja se koostuu useista kerroksista

5.2.1. Ilma koostuu pääasiasta typestä ja hapesta

5.2.1.1. Tärkeitä ilmakehän kerroksia ovat troposfääri, ionosfääri ja otsonikerros

5.3. Kallioperää peittää kerros, jota kutsutaan maaperäksi

5.3.1. Kallioperän kivilajit koostuvat mineraaleista