PRINCIPIS DEL DISSENY UNIVERSAL DE L'APRENENTATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRINCIPIS DEL DISSENY UNIVERSAL DE L'APRENENTATGE by Mind Map: PRINCIPIS DEL DISSENY UNIVERSAL DE L'APRENENTATGE

1. 3. XARXES AFECTIVES. PER QUÈ APRENEM?

1.1. * Captar interès. * Mantenir l'esforç i la necessitat. * Autoregulació

1.2. - Propostes amb sentit, rellevants. - Possibilitat d'elecció - Autonomia, confiança, presa de decissions, esforç i persistència, autoregulació, reflexió i autoavaluació, col.laboració.

2. 2. XARXES ESTRATÈGIQUES. COM APRENEM?

2.1. * Acció física * Expressió i comunicació * Funcions executives

2.2. - Accesibilitat a les eines i tecnologies de surport - Permetre navegació o interacció amb commutadors, activitats de veu, teclats expandits o altres suports. - Mitjans per garantir comunicació, diferents tipus de resposta. - Plantilles de planificació i organització gràfics.

3. 1. XARXES DE RECONEIXEMENT: QUÈ APRENEM?

3.1. * Percepció * Llenguatge, expressió i simbols. * Comprensió

3.2. - Diferents formes de presentació - Formats ajustables pe l'alumne. - Facilitar comprensió, activar coneixements previs, proporcionar elements claus, informacions per parts, plantilles, suports...

4. DUA investiga sobre el cervell. La teconologia investiga les parts del cervell actives en el moment de processos d'aprenentatge.

5. Cal dissenyar entorns d'aprenentatge a on activitats i materials s'ajustin a interessos i necessitats de tots els alumnes , indipendentment, de les seves capacitats.

6. AVENÇOS NEUROCIÈNCIA identifica 3 xarxes en el processos d'aprenentatge:

7. Entorns d'aprenentatge: - Han de reconèixer diversists dels estudiants - promoure contexts i estratègies flexibles, recursos per aprendre des de la diversitat.

8. INCLUSIÓ: Identificació i eliminació de barreres, aspectes que impedeixen l'exercici dels drets. Creences i actituts que generen exclusió, marginació o fracàs escolar.

9. UNA ACTIVITAT INCLUSIVA: s'inclou en aquest mapa una activitat proposada per a Cicle Superior de Primària. Una proposta de treball cooperatiu, l'el.aboració d'una revista digital, on cadascún dels alumnes podran aportar els seus conexements atenent a les seves capacitats: RELIBLUME NEWS - Un món de religions... - A magazine created with Madmagz