CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH by Mind Map: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1. Một số vấn đề cơ bản

1.1. Vị trí QTTC

1.1.1. Quản trị marketing

1.1.2. Quản trị bán hàng

1.1.3. Quản trị khách hàng

1.1.4. Quản trị sản xuất

1.1.5. Quản trị chất lượng

1.1.6. Quản trị R&D

1.1.7. Quản trị cá nhân

1.1.8. Quản trị khoa học

1.2. Chức năng của QTTC

1.2.1. Hoạch định chiến lược bán hàng

1.2.2. Đảm bảo nguồn vốn

1.2.3. Tối thiểu chi phí hoạt động vốn

1.2.4. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả

1.3. Các mqh tài chính: Nhà nước <--> Nội bộ <--> Thị trường

1.4. Quyết định tài chính

1.4.1. Đầu tư

1.4.2. Tài trợ

1.4.3. Trả cổ tức

2. Mục tiêu của QTTC

2.1. Mục tiêu của công ty

2.1.1. Tối đa hóa giá trị

2.1.2. Tối đa hóa cổ phần đại diện

2.1.3. Trách nhiệm với xã hội

2.2. Mục tiêu của QTTC

2.2.1. Mục tiêu sinh lời

2.2.2. Mục tiêu thanh toán

2.3. Quy trình ra quyết định

2.3.1. Dữ liệu đầu vào --> Công cụ xử lý --> Thông tin đầu ra --> Ra quyết định

3. Phân tích các tỷ số tài chỉnh

3.1. Tỷ số đòn bẩy tài chính

3.1.1. Tỷ số nợ tài sản

3.1.2. Tỷ số nợ vốn cổ phần

3.1.3. Tỷ số nợ dài hạn/ vốn cổ phần

3.1.4. Tỷ số tổng tài sản/ vốn cổ phần

3.2. Tỷ số thanh toán

3.2.1. Tỷ số thanh toán hiện hành

3.2.2. Tỷ số thanh toán nhanh

3.3. Tỷ số hoạt động

3.3.1. Vòng quay KPT

3.3.2. Vòng quay HTK

3.3.3. Hiệu suất sử dụng TC

3.3.4. Hiệu suất sử dụng toàn bộ TS

3.3.5. Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần

3.4. Tỷ số sinh lợi

3.4.1. Tỷ suất sinh lợi/ doanh thu

3.4.2. Tỷ suất sinh lợi/ tổng TS

3.4.3. Tỷ suất sinh lợi/ vốn CP

3.5. Tỷ số giá thị trường

3.5.1. Thu nhập mỗi CP

3.5.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức

3.5.3. Tỷ số giá trị trường/ thu nhập

3.5.4. Tỷ suất cổ tức

3.6. Phương pháp phân tích

3.6.1. PP so sánh

3.6.2. PP Dupont