Phát triển năng lực phản tỉnh thông qua hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên Điều dưỡng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển năng lực phản tỉnh thông qua hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên Điều dưỡng by Mind Map: Phát triển năng lực phản tỉnh thông qua hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên Điều dưỡng

1. NỘI DUNG KS

1.1. Năng lực phản tỉnh

1.1.1. Phát triển kiến thức thầm

1.1.1.1. Nhận biết được kiến thức cần cho bản thân

1.1.1.2. Hiểu được sự cần thiết của kiến thức đó đối với bản thân

1.1.1.3. Xác định kiến thức đó đã được bản thân vận dụng trong quá khứ

1.1.1.4. Phân tích ưu và nhược điểm trong tình huống quá khứ

1.1.1.5. Đánh giá năng lực của bản thân trong quá trình tiếp thu ưu điểm và khắc phục nhược điểm

1.1.1.6. Điều chỉnh bản thân để lĩnh hội kiến thức đó

1.1.2. Phát triển cảm xúc, tình các trong quá trình thực tập

1.1.2.1. Xác định cảm xúc, thái độ của bệnh nhân và của bản thân

1.1.2.2. Giải thích lý do của những cảm xúc, thái độ đó của người bệnh và của bản thân

1.1.2.3. Đưa ra các phương án để khắc phục những cảm xúc và thái độ đó

1.1.2.4. Phân tích những ưu và nhược điểm của mỗi phương án

1.1.2.5. Đánh giá khả năng của bản thân khi áp dụng phương án đó

1.1.2.6. Điều chỉnh bản thân để thực hiện phương án đó

1.1.3. Áp dụng linh hoạt trong tình huống mới

1.1.3.1. Xác định tình huống bản thân sẽ phải thực hiện

1.1.3.2. Mô tả những thuận lợi và khó khăn trong tình huống mới

1.1.3.3. Trình bày những kinh nghiệm vượt qua khó khăn trong những tình huống tương tự

1.1.3.4. So sánh những thuận lợi và khó khăn giữa các tình huống

1.1.3.5. Phân tích và giải thích những điểm cần phải điều chỉnh trong tình huống mới

1.1.3.6. Điều chỉnh bản thân để thực hiện tình huống mới

1.2. Hoạt động TTLS

1.2.1. Tầm quan trọng

1.2.2. Ý thức của sinh viên

1.2.3. Nội dung THLS theo chuẩn năng lực Điều dưỡng của Bộ Y tế

1.2.3.1. Thực hành chăm sóc người bệnh

1.2.3.1.1. Tìm hiểu về tình trạng chăm sóc người bệnh

1.2.3.1.2. Thực hiện chăm sóc người bệnh

1.2.3.2. Cải thiện năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp

1.2.3.2.1. Quản lý ghi chép sử dụng hồ sơ bệnh án

1.2.3.2.2. Quản lý công tác chăm sóc người bệnh

1.2.3.3. Phát triển năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

1.2.3.3.1. TT theo quy định pháp luật

1.2.3.3.2. TT theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng

1.2.4.1. Yếu tố khách quan

1.2.4.1.1. Quan tâm của GV/lãnh đạo

1.2.4.1.2. Kinh nghiệm của GV/lãnh đạo

1.2.4.1.3. Năng lực của GV/lãnh đạo

1.2.4.2. Yếu tố chủ quan

1.2.4.2.1. Qui định

1.2.4.2.2. Nhận thức của SV

1.2.4.2.3. Thái độ của SV

2. Đối tượng khảo sát

2.1. Giảng viên

2.2. Giảng viên hướng dẫn lâm sàng

2.3. Nhân viên Bệnh viện hướng dẫn lâm sàng

2.4. Sinh viên thực tập lâm sàng