N. Việt Đức Trưởng Dự Án

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
N. Việt Đức Trưởng Dự Án by Mind Map: N. Việt Đức Trưởng Dự Án

1. Quản lý & giao việc hàng ngày cho các thành viên

2. Trực tiếp trao đổi tình hình & đề xuất khó khăn, giải pháp tới Ban Lãnh Đạo

3. Giải quyết các vấn đề, khó khăn của các thành viên

4. Phân công chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên

5. Xây dựng quy trình làm việc cho các bộ phận, cơ chế thưởng phạt

6. Tuyển dụng và đào tạo trực tiếp thành viên

7. Đàm phán khách hàng ký kết hợp đồng trực tiếp

8. NV trực page, tổng hợp data

8.1. 1 - Trả lời comment, inbox

8.1.1. 2 - Thu thập thông tin

8.1.1.1. 3 - Tổng hợp data Excel

8.1.1.1.1. 4 - Phân bổ cho Sale

9. Nhân viên Sale B2B

9.1. 1 - Tiếp nhận thông tin

9.1.1. 2 - Telesale cho khách hàng

9.1.1.1. 3 - Tư vấn

9.1.1.1.1. 4 - Đặt lịch hẹn

9.2. 6 - Đàm phán trực tiếp

9.2.1. 7- Chăm sóc khách hàng

9.2.1.1. 8 - Ký kết hợp đồng

9.2.1.1.1. 9 - Chuyển giao hợp đồng

10. Trợ lý Marketing

10.1. 1- Giải quyết vấn đề phát sinh từ TDA

10.1.1. 2 - Điều hành đội khi vắng TDA

10.1.1.1. 3 - Đào tạo nhân viên mới

10.2. 4 - Tiếp nhận Order từ các thành viên Sale

10.2.1. 5 - Theo dõi tiến độ Order gửi lại Sale

10.2.1.1. 6 - Theo dõi tiến độ công việc Sale

11. Hành chính nhân sự, pháp chế

11.1. 1- Hỗ trợ tuyển dụng

11.1.1. 2- Đăng ký thành viên mới

11.1.1.1. 3 - Xây dựng báo cáo, theo dõi báo cáo

11.2. 4 - Theo dõi công, thời gian làm việc Sale

11.2.1. 5 - Làm hợp đồng cho khách

12. NV Part time 19h - 23h

12.1. 1 - Trả lời comment, inbox

12.1.1. 2 - Thu thập thông tin

12.1.1.1. 3 - Tổng hợp data Excel

12.1.1.1.1. 4 - Bàn giao sang ngày sau

13. Cộng tác viên

13.1. 1 - Tìm hiểu về dịch vụ

13.1.1. 2 - Tự tìm kiếm khách hàng

13.1.1.1. 3 - Đi bán dịch vụ

13.1.1.1.1. 4 - Ký kết hợp đồng

14. Design by : N. Việt Đức Tel : 0363889977