Luật Tần số vô tuyến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Luật Tần số vô tuyến by Mind Map: Luật Tần số vô tuyến

1. Giải thích từ ngữ

1.1. Tần số vô tuyến điện là tần số sóng vô tuyến điện

1.1.1. là sóng điện từ có tần số < 3000GHz

1.1.2. truyền làn tự do trong không gian

1.1.3. không có dẫn sóng nhân tạo

1.2. phổ tần số vô tuyến điện là dải tần số vô tuyến điện

1.3. băng tần là 1 dải tần giới hạn bởi 2 tần số

1.4. Kênh tần số là 1 dải tần số được xác định bằng độ rộng kênh và tần số trung tâm

1.5. Thông tin vô tuyến là truyền dẫn phát thu các loại tín hiệu ký hiệu ...

2. Các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện

2.1. Quy hoạch tần số

2.1.1. là sự quy hoạch phân chia phổ tần thành các băng tần

2.2. Quy hoạch băng tần

2.2.1. sự quy hoạch 1 hoặc 1 số băng tần cho nghiệp vụ tần số hoặc hệ thống thông tin vô tuyến

2.3. Quy hoạch phân kênh tần số

2.3.1. là sự quy hoạch băng tần thành các kênh tần số

2.4. Quy hoạch sử dụng kênh tần số

2.4.1. quy hoạch bố trí và điều kiện sử dụng