Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

probleemõpe by Mind Map: probleemõpe
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

probleemõpe

oskuste arendamine

lahendusvõimaluste rohkus

lahendajateks on õpilased

õpilased ise hindavad lahendusi

õpetab

probleemide selget defineerimist

kohanemist muutustes

erinevatest allikatest andmete leidmist

orienteerub tundmatus olukorras

alternatiivide nägemist ja nendega arvestamist

loovalt ja kriitiliselt mõtlema

meeskonnatööd

võimaldab

õpilaste mõtlemist aktiveerida

meetodid

probleemi tekitamise meetod

konkreetse ülesande lahendamine, suuliselt, kirjalikult

ankurdatud õpe

stsenaariumi järgi, sisaldab nii pbrobleemi kui eeldusi lahendamiseks

juhtumipõhine õpe

seotud kindla juhtumi või situatsiooniga elust enesest

rakendamisel jälgida

probleemil on mitu lahendust

probleem sõnastada, seletada, põhjendada

igaüks peab suutma oma lahenduskäiku põhjendada