probleemõpe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
probleemõpe by Mind Map: probleemõpe

1. oskuste arendamine

2. lahendusvõimaluste rohkus

3. lahendajateks on õpilased

4. õpilased ise hindavad lahendusi

5. õpetab

5.1. probleemide selget defineerimist

5.2. kohanemist muutustes

5.3. erinevatest allikatest andmete leidmist

5.4. orienteerub tundmatus olukorras

5.5. alternatiivide nägemist ja nendega arvestamist

5.6. loovalt ja kriitiliselt mõtlema

5.7. meeskonnatööd

6. võimaldab

6.1. õpilaste mõtlemist aktiveerida

7. meetodid

7.1. probleemi tekitamise meetod

7.1.1. konkreetse ülesande lahendamine

7.1.1.1. suuliselt

7.1.1.2. kirjalikult

7.2. ankurdatud õpe

7.2.1. stsenaariumi järgi

7.2.1.1. sisaldab nii pbrobleemi kui eeldusi lahendamiseks

7.3. juhtumipõhine õpe

7.3.1. seotud kindla juhtumi või situatsiooniga elust enesest

8. rakendamisel jälgida

8.1. probleemil on mitu lahendust

8.2. probleem sõnastada, seletada, põhjendada

8.3. igaüks peab suutma oma lahenduskäiku põhjendada