Khái quát các mục tiêu chương 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Khái quát các mục tiêu chương 6 by Mind Map: Khái quát các mục tiêu chương 6

1. Xác định THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC và giải thích sự khác nhau giữa thị trường tổ chức và thị trường người tiêu dùng

1.1. THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC

1.1.1. Người mia ít nưng tầm cỡ

1.1.2. Nhu của người mua là tổ chức phát sinh từ nhu cầu tiêu dụng

1.1.3. Nhu cầu của thị trường biến động mạnh hơn, nhanh hơn

1.1.4. Nhu cầu của thị trường biến động mạnh hơn, nhanh hơn

1.2. So sánh

1.2.1. Giống nhau: những người đóng vai trò mua hàng và ra quyết định mua hàng

1.2.2. Khác nhau: quyết định mua hàng có liên quan đến người mua hơn

2. Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến HÀNH VI MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

2.1. Môi trường

2.1.1. Tác nhân Marketing

2.1.2. Sản phẩm

2.1.3. Giá cả

2.1.4. Phân phối

2.1.5. Kinh tế

2.1.6. Công nghệ

2.1.7. Văn hóa

2.1.8. Cạnh tranh

3. Lập danh sách và xác định các bước của : QUÁ TRÌNH MUA CỦA TỔ CHỨC MUA SẮM TRỰC TUYẾN: MUA TRÊN INTERNET

4. So sánh THỊ TRƯỜNG CÁC TỔ CHỨC và CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

4.1. Ngân quỹ nhỏ và khách hàng không được đi lại tự do.: TC

4.2. Các tổ chức nhà nước có xu hướng chuộng những người cung ứng trong nước hơn nước ngoài-TC

4.3. Các tổ chức nhà nước thường đòi hỏi người cung ứng tham gia đấu thầu, và thông thường họ ký kết hợp đồng với người thầu giá thấp nhất