บทที่ 11 การพัฒนาสี่อสารสาระสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 11 การพัฒนาสี่อสารสาระสนเทศ by Mind Map: บทที่ 11 การพัฒนาสี่อสารสาระสนเทศ

1. หมายถึง

1.1. ตัวกลางหรือช่องถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปยังสู่ผู้เรียน

2. ประเภทและคุณสมบัติของการสื่อสาร

2.1. 1.สื่อการสอนประเภทให้ใช้เครื่องฉาย

2.2. 2.สื่อการเรียนการสอนประเภทใช้เครื่องฉายแบบภาพนิ่ง

2.3. 3.สื่อการเรียนกสอนประเภทใช้เครื่องฉายเเบบภาพเคลื่อนไหว

2.4. 4.สื่อการสอนประเภทเสียง

3. สื่อหมายถึงเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งหรือแหล่ง ส่งไปยังผู้รับเพื่อผู้ส่งผู้รับสามารถสื่อสารได้ตรงกัน

3.1. สื่อการเรียนการสอน

3.1.1. การเเบ่งประเภท

3.1.1.1. 1.สื่อแบ่งตามคุณลักษณะมี4ประเภท

3.1.1.1.1. 1. สื่อประเภทวัสดุ

3.1.1.1.2. 2.สื่อประเภทอุปกรณ์

3.1.1.1.3. 3.สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ

3.1.1.1.4. 4.สื่อประเภทคอมพิวเตอร์

3.1.1.2. 2.สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้

3.1.1.2.1. กรวยประสบการณ์การณ์ของ เอ็ดการ์ เดล

3.1.1.3. 3.สื่อการเรียนแบ่งตามรูปแบบ

3.1.1.3.1. 1.สิ่งตีพิมพ์

3.1.1.3.2. 2.วัสดุกราฟิก

3.1.1.3.3. 3.วัสดุฉายและเครื่องฉาย

3.1.1.3.4. 4.วัสดุถ่ายทอดเสียง

3.1.2. ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน

3.1.2.1. 1.ขั้นนำสู่บทเรียน

3.1.2.2. 2.ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน

3.1.2.3. 3.ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ

3.1.2.4. 4.ขั้นสรุปบทเรียน

3.1.2.5. 5.ขั้นประเมินผู้เรียนน