บทที่11การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่11การพัฒนาสื่อสารสนเทศ by Mind Map: บทที่11การพัฒนาสื่อสารสนเทศ

1. คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน (ด้านผู้เรียน)

1.1. 1. เป็นสิ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2. 2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน

1.3. 4.สื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

1.4. 5.สร้างเสริมลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

1.5. (ด้านผู้สอน)

1.5.1. 1.การใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรียนการสอน

1.5.2. 3.เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ

2. ประเภทและคุณสมบัติของสื่อการสอน

2.1. 1.สื่อการสอนประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย

2.1.1. สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำราเรียน วารสาร

2.1.1.1. ข้อดี -เหมาะสำหรับการอ้างอิง. -สะดวกในการพกพา -ทำสำเนาจำนวนมากได้ง่าย

2.1.1.2. ข้อเสีย -ถ้าต้องการสิ่งพิมพ์ที่คุณภาพดีต้องใช้ทุนในการผลิต. -ผู้ที่ไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่านและทบทวนให้เข้าใจได้. -ไม่สะดวกในการแก้ไขปรับปรุง

2.1.2. ของจริง ของตัวอย่าง

2.1.2.1. ข้อดี -แสดงภาพได้ตามความเป็นจริง -สัมผัสได้ -จับต้องและพิจารณารายละเอียดได้

2.1.2.2. ข้อเสีย -ของบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่เกินหว่าจะนำมาแสดง -ของอาจมีราคาสูง -เก็บรักษาลำบาก

2.1.3. ของจำลอง หุ่นจำลอง ขนาดเท่า ย่อส่วนหรือขยายของจริง

2.1.3.1. ข้อดี -สามารถใช้แสดงหน้าที่และลักษณะส่วนประกอบ -หุ่นบางอย่างสามารถผลิตได้ด้วยวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ง่าย -สามารถจับต้องพิจารณารายละเอียดได้

2.1.3.2. ข้อเสีย -เหมาะสำหรับการแสดงต่อกลุ่มย่อย -ทำได้ไม่เหมือนของจริงทุกประการบางครั้งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

2.2. 3.สื่อการเรียนการสอนประเภทใช้เครื่องฉายแบบภาพเคลื่อนไหว

2.2.1. โทรทัศน์ วงจรปิด

2.2.1.1. ข้อดี -ใช้ถ่ายทอดเหตุการณ์ -สามรถใช้ร่วมกับวิดีทัศน์ในการส่งภาพได้

2.2.1.2. ข้อเสีย -รับภาพได้เฉพาะในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น

2.2.2. โทรทัศน์ วงจรเปิด

2.2.2.1. ข้อดี -สามารถแพร่สัญญาณไปได้ในระยะไกลๆ

2.2.2.2. ข้อเสีย -รายการที่เสนออาจไม่ตรงกับตารางสอนหรือบทเรียน

2.2.3. วิดีทัศน์

2.2.3.1. ข้อเสีย -แถบเทปเสื่อมสภาพได้ง่าย -ตัวอักษรที่ปรากฎบนจอโทรทัศน์มีขนาดเล็กและอ่านยาก

2.2.3.2. ข้อดี -สามารถซ้ำเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจหรือทบทวน -ใช้ได้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กและใหญ่

2.3. 2.สื่อการเรียนการสอนประเภทใช้เครื่องฉายแบบนิ่ง

2.3.1. แผ่นใสและเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

2.3.1.1. ข้อดี -สามารถใช้ได้ในที่มีแสงสว่าง -เหมาะสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ -ผู้สอนหันหน้าเข้าหาผู้เรียนได้

2.3.1.2. ข้อเสีย -ถ้าจะผลิตแผ่นใสมีลักษณะพิเศษจะต้องลงทุนสูง -ผู้เรียนไม่มีบทบาทร่วมในการเรียน

2.3.2. สไลด์และเครื่องฉายสไลด์

2.3.2.1. ข้อดี -ผลิตง่ายและทำสำเนาได้ง่ายเช่นกัน -ใช้สะดวกเก็บรักษาง่าย

2.3.2.2. ข้อเสีย -ต้องฉายในห้องมืดพอสมควร

2.3.3. เครื่องวิดีโอโปรเจ็กเตอร์

2.3.3.1. ข้อดี -ใช้กับอุปกรณ์ได้หลายประเภท -เสนอภาพขนาดใหญ่จากอุปกรณ์ต่างๆ

2.3.3.2. ข้อเสีย -ตัองมีความรู้ในการต่อสาย -ถ้าต้องการเสนอ_าพชัดจะต้องใช้เครื่องราคาสูง

3. สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1. การแบ่งประเภทของสื่อการเรียนการสอน

3.1.1. 1.สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามลักษณะ มี4ประเภท

3.1.1.1. 1.1 สื่อประเภทวัสดุ เช่น สไลด์ แผ่นใส เอกสาร สิ่งพิมพ์

3.1.1.2. 1.2 สื่อประเภทอุปกรณ์ เช่น เทปเสียง วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

3.1.1.3. 1.3 สื่อประเภทนิคหรือวิธีการ เช่น การสาธิต ฝึกปฏิบัติ อภิปรายกลุ่ม สถานการณ์จำลอง

3.1.1.4. 1.4 สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ เช่น การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ต

3.1.2. 2. สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้. เรียงตามลำดับจากประสบการณ์ที่ง่ายไปยาก 10 ขั้น เรียกว่า “กรวยประสบการณ์” มีดังนี้

3.1.2.1. 2.1 ประสบการณ์ตรง เช่น การทดลองผสมสารเคมี การฝึกหัด ทำอาหาร การฝึกหัดตัดเย็บเสื้อผ้า

3.1.2.2. 2.2 ประสบการณ์จำลอง เช่น หุ่นจำลอง การแสดงเหตุการณ์จำลองทางดาราศาสตร์

3.1.2.3. 2.3 ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง เช่น การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมุติ

3.1.2.4. 2.4 การสาธิต เช่น การสาธิตการอาบน้ำเด็กแรกเกิด การสาธิตการผายปอด

3.1.2.5. 2.5 การศึกษานอกสถานที่ เช่น โบราณสถาน โรงงานอุตสาหกรรม

3.1.2.6. 2.6 นิทรรศการ เช่น การจัดป้ายนิทรรศการ การจัดแสดงผลงานนักเรียน

3.1.2.7. 2.7 โทรทัศน์และภาพยนตร์ เช่น โทรทัศน์มีการถ่ายทอดสด แต่ ภาพยนตร์ต้องบันทึกเหตุการณ์และต้องผ่านกระบวนการล้างและตัดต่อฟิล์มก่อนจึงจะนำมาฉาย

3.1.2.8. 2.8 ภาพนิ่ง/การบันทึกเสียง เช่น สไลด์ภาพนิ่งจากคอมพิวเตอร์ ภาพบันทึกเสียง

3.1.2.9. 2.9 ทัศน์สัญลักษณ์ เช่น แผนภูมิ แผนสถิติ ภาพโฆษณา การ์ตูน แผนที่

3.1.2.10. 2.10 วจนะสัญลักษณ์ ได้แก่ การใช้ตัวหนังสือแทนคำพูด เช่น คำพูด คำอธิบาย หนังสือเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว

3.1.3. 3. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามรูปแบบ ได้แก่

3.1.3.1. 3.1 สิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ เอกสารการสอน

3.1.3.2. 3.2 วัสดุกราฟิก เช่น แผนภูมิ แผนสถิติ

3.1.3.3. 3.3 วัสดุฉายและเครื่องฉาย เช่น ภาพยนตร์ สไลด์

3.1.3.4. 3.4 วัสดุถ่ายทอดเสียง เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง

3.2. จุดมุ่งหมายของทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน

3.2.1. 1. เลือกอุปกรณ์การสอนเหมาะกับบทเรียน

3.2.2. 2. เตรียมอุปกรณ์การสอนตามลำดับ

3.2.3. 3.ใช้อุปกรณ์การสอนอย่างคุ้มค่า

3.2.4. 4. ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

3.2.5. 5.หาอุปกรณ์ที่ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนได้มากที่สุด

3.2.6. 6.หาอุปกรณ์ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาและได้รับความรู้จากอุปกรณ์นั้นๆ