LỐI SỐNG CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM NGÀY NAY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỐI SỐNG CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM NGÀY NAY by Mind Map: LỐI SỐNG CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM NGÀY NAY

1. Thực trạng

1.1. Tích cực

1.1.1. Năng động, sáng tạo

1.1.2. Độc lập - Tự lập

1.1.3. Tham gia các hoạt động cộng đồng

1.1.4. Dễ tiếp nhận, thích nghi

1.2. Tiêu cực

1.2.1. Sống thực dụng

1.2.2. Sống vô cảm

1.2.3. Sống ảo

1.2.4. Sống buông thả

1.2.5. Bi quan, sống tiêu cực

2. Nguyên nhân

2.1. Tích cực

2.1.1. Chủ quan

2.1.1.1. Có mục đích sống

2.1.1.2. Có ý chí

2.1.1.3. Có trách nhiệm

2.1.2. Khách quan

2.1.2.1. Gia đình giáo dục tốt

2.1.2.2. Được trau dồi kĩ năng sống

2.1.2.3. Được định hướng đúng đắn

2.2. Tiêu cực

2.2.1. Chủ quan

2.2.1.1. Bảo thủ, cố chấp

2.2.1.2. Ỷ lại vào gia đình

2.2.1.3. Không có mục đích sống

2.2.1.4. Không cầu tiến

2.2.2. Khách quan

2.2.2.1. Ảnh hưởng từ mạng xã hội, xã hội

2.2.2.2. Gia đình không quan tâm

2.2.2.3. Chịu biến cố, đả kích

3. Giải pháp

3.1. Nhà nước có chính sách điều chỉnh về giáo dục đạo đức tại trường học, cơ quan...

3.2. Tạo ra nhiều hoạt động xây dựng cộng đồng có ý nghĩa

3.3. Có sự can thiệp từ gia đình, nhà trường để chỉnh đốn các hành vi

3.4. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm giới trẻ

3.5. Xây dựng môi trường sống lành mạnh

3.6. Kiến tạo lối sống, hình ảnh đẹp cho giới trẻ