Бизнес икономика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Бизнес икономика by Mind Map: Бизнес икономика

1. Видове закони

1.1. Търговски

1.2. Закон за счетоводството

1.3. Закон за ДДС

1.4. Закон за КПО

1.5. Закон за облагане доходите на ФЛ

1.6. Кодекс на труда

1.7. Закон за защита на конкуренцията

2. Капитал и капиталова структура

2.1. Собствен капитал

2.1.1. основен

2.1.2. резерви

2.1.3. печалба

2.1.3.1. Брутна

2.1.3.2. Облагаема

2.1.3.3. Нетна

2.2. Привлечени средства

2.2.1. дългосрочни пасиви

2.2.2. краткосрочни пасиви

3. Инвестиции - видове

3.1. реални

3.2. финансови

3.3. национални

3.4. чуждестранни

3.5. преки

3.6. съпътстващи

4. Методи за оценка на инвестиционни проекти

4.1. Статични

4.1.1. метод на анализ на разходите

4.1.2. метод на анализ на рентабилността

4.1.3. метод на анализ на печалбата

4.2. Динамични

4.2.1. метод на нетната настояща стойност

4.2.1.1. дисконтов фактор

4.2.2. метод на вътрешната норма на възвръщаемост

5. Дълготрайни активи (групи)

5.1. Дълготрайни материални активи

5.1.1. земи, гори, трайни насъждения, машини, съоръжения, оборудване, хардуер, софтуер

5.1.1.1. Методи за амортизация

5.1.1.1.1. Линеен метод

5.1.1.1.2. Нелинейни методи

5.2. Дълготрайни финансови активи

5.2.1. акции, облигации, съкровищни бонове, други ценни книжа

5.3. Дълготрайни нематериални активи

5.3.1. патенти, лицензи, Know How, търговски марки, право на ползване

5.4. Търговска репутация

6. Краткотрайни активи (групи)

6.1. Материални запаси

6.1.1. материали, продукция, стоки, незавършено производство

6.1.1.1. Оценка

6.1.1.1.1. FIFO

6.1.1.1.2. LIFO

6.1.1.1.3. Средно Претеглена Цена

6.2. Краткосрочни вземания

6.2.1. вземания от клиенти, присъдени вземания, вземания по липси и начети

6.3. Краткосрочни финансови активи

6.3.1. акции, облигации, съкровищни бонове

6.4. Парични средства

6.4.1. в касата на предприятието, по банкова сметка

6.5. Разходи за бъдещи периоди

7. Разходи

7.1. по икономически елементи

7.1.1. за материали

7.1.1.1. в резултат на FIFO, LIFO, СПЦ

7.1.2. за амортизация

7.1.2.1. в резултат на метод за амортизация

7.1.3. за работна заплата

7.1.3.1. брутна работна заплата

7.1.3.1.1. основна

7.1.3.1.2. възнаграждение за трудов стаж

7.1.3.1.3. други плащания

7.1.4. за осигуровки

7.1.4.1. ДОО

7.1.4.2. ДЗПО

7.1.4.3. ЗО

7.1.4.4. вноска във фонд безработица

7.1.4.5. вноска във фонд ОЗМ

7.1.5. за външни услуги

7.1.5.1. електро/топлоенергия

7.1.5.2. телефон, интернет

7.1.5.3. вода

7.2. по видове дейности

7.2.1. за основна дейност

7.2.2. за спомагателна дейност

7.2.3. финансови разходи

7.2.4. извънредни разходи

7.3. в зависимост от количеството произвеждана продукция

7.3.1. за единица изделия

7.3.2. за група продукция

7.3.3. за цялата продукция

7.4. постоянни и променливи разходи

7.5. Метод на критичната точка (етапи)

7.5.1. 1. Проучване

7.5.2. 2. Разработване на алтернативи

7.5.3. 3. Изчисляване на себестойности

7.5.4. 4. Определяне на Q-критично

7.5.5. 5. Графично представяне на резултатите