ท่อปัสสาวะ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ท่อปัสสาวะ by Mind Map: ท่อปัสสาวะ

1. เพศหญิง

1.1. ยาว 3-4 เซ็นติเมตร

1.2. ขอบเขต

1.2.1. ส่วนล่างต่อกับ Clritoris

1.2.2. ส่วนปลายต่อกับ Vagina

1.2.3. ส่วนหลังต่อกับ Pubic Symphysis

1.3. ผู้หญิงตั้งครรภ์จะปัสสาวะบ่อย เพราะเด็กจะไปกดกระเพาะปัสสาวะ

2. เพศชาย

2.1. แบ่งเป็น 3 ส่วน

2.1.1. Spongy urethra orpenile urethra

2.1.1.1. Fossa navicularis ปลายสุดของ Spongy urethral orpenile จะมีการโป่งเป็นรูปเว้า

2.1.1.2. ท่อที่ยาวที่สุด

2.1.1.3. ม่านในส่วนของ penis (องคชาติ) คล้ายฟองน้ำ

2.1.2. Membranous uerthra

2.1.2.1. ผ่านในส่วนของ urogenital diaphraym

2.1.2.2. เป็นกล้ามเนื้อลาย ที่จะหนาตัวเป็นหูรูดชั้นนอก

2.1.2.3. External urethral sphicter อยู่ที่ส่วนนี้

2.1.2.4. เป็นท่อที่สั้นที่สุด ยาว 1-2 cm.

2.1.3. Prohtatic urethra

2.1.3.1. ผ่านต่อมลูกหมาก เป็นทางผ่านของอสุจิ

2.1.3.2. ยาว 3 cm.

2.2. ยาว 18-20 cm.

2.3. External urethral orifice

2.3.1. รูเปิดภายนอกสุด ก่อนขับน้ำออกไป