Bilimsel araştırma süreci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel araştırma süreci by Mind Map: Bilimsel araştırma süreci

1. elde edilen bulgular özetlenir ve araştırmada elde edilen sonuçların nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin uygulayıcılara yol gösterilir, araştırmanın dışında kalan , araştırılmasında yarar görülen noktalar belirtilir

2. Araştırmanın problemini belirleme

3. Araştırmanın alt problemlerini belirleme

4. Araştırmanın önemini belirtme

4.1. Yapılan çalışma belirtilen alanlarda katkı sağlamalıdır.

4.1.1. Var olan durumun iyileştirilmesine

4.1.2. Bir sorunun çözülmesine

4.1.3. Kuramsal alana

5. Araştırmanın sayıltıları belirlenir

5.1. Araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir

6. Araştırmanın sınırlılıkları belirlenir

6.1. Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.

6.1.1. evren örnekleme yönelik

6.1.2. kuramsal boyutlara yönelik

6.1.3. veri toplama araçlarına yönelik

7. Araştırmanın konusunu belirleme

8. Araştırmanın tanımlarını belirlenir

8.1. Araştırmada geçen anahtar kelimelerin tanımlarının belirtildiği bölümdür

9. Araştırmanın değişkenlerini belirleme

9.1. Yapı/Özellik

9.1.1. Nicel

9.1.1.1. Sayı ve miktar ile ifade edilebilen değişkenlerdir.

9.1.2. Nitel

9.1.2.1. Gözlenebilen bir özelliğin farklı sınıflara ayrılabildiği değişkenlerdir.

9.2. Değer

9.2.1. Sürekli

9.2.1.1. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir.

9.2.2. Süreksiz

9.2.2.1. Ölçülebilen özellikle ilgili sınırlı sayıda değer alabilen değişkenlerdir.

9.3. Neden-Sonuç

9.3.1. Bağımlı

9.3.1.1. Üzerindeki etkisini test etmek istediğimiz değişken=Neden

9.3.2. Bağımsız

9.3.2.1. Bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişken=sonuç

9.3.2.1.1. Değiştirilebilen

9.3.2.1.2. Seçilmiş

9.3.2.1.3. Düzenleyici

9.3.2.1.4. Dışsal

10. Araştırmanın Yöntemini Belirleme

10.1. Nicel Araştırma Yöntemleri

10.1.1. Tarama Yöntemi

10.1.1.1. Bir evrenin kendine has özelliklerini anlayabilmek için yapılır

10.1.1.1.1. Kesitsel Tarama

10.1.1.1.2. Boylamsal tarama

10.1.1.1.3. Geçmişe dönük tarama

10.1.2. İlişkisel Araştırma Yöntemi

10.1.2.1. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılır

10.1.2.1.1. Açımlayıcı Model

10.1.2.1.2. tahmin modeli

10.1.3. Deneysel Araştırma Yöntemi

10.1.3.1. Sistematik bir yöntem kullanarak belli bir müdahelenin kontrol altına alınmış koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır

10.1.3.1.1. Denek sayısına göre

10.1.3.1.2. Değişken sayısına göre

10.1.3.1.3. Deneme koşullarına göre

10.1.4. Nedensel Karşılaştırma Yöntemi

10.1.4.1. İncelemeye konu olan durum veya olayın mevcut şartları içerisinde gerçekleştikten sonra incelemenin yapıldığı ve elde edilen verilere dayalı olarak değişkenler arasında var olan farklılıkların sebep ve sonuçlarının nerden kaynaklandığını belirleme

10.1.4.1.1. geriye dönük

10.1.4.1.2. ileriye dönük

10.1.5. Meta Analiz

10.1.5.1. bireysel çalışmalardan elde edilmiş çok sayıda analiz sonuçlarını bütünleştirmek amacıyla yapılan analiz

10.1.5.1.1. grup karşılaştırma

10.1.5.1.2. korelasyonel meta analiz

10.2. Karma Araştırma Yöntemleri

10.2.1. Yakınsayan desen

10.2.1.1. nicel veri toplama ve çözümleme

10.2.1.2. nitel veri toplama ve çözümleme

10.2.1.2.1. karşılaştırma veya ilişkilendirme

10.2.2. Açımlayıcı Desen

10.2.2.1. nicel veri toplama ve analiz

10.2.2.1.1. takip etme

10.2.3. Keşfedici desen

10.2.3.1. nitel veri toplama ve çözümleme

10.2.3.1.1. oluşturma

10.2.4. İç içe Desen

10.2.4.1. nicel (veya nitel) desen

10.2.4.2. nicel veya nitel veri toplama ve çözümleme

10.2.4.2.1. yorumlama

10.2.5. Dönüştürücü Desen

10.2.5.1. nicel veri toplama ve çözümleme

10.2.5.1.1. takip etme

10.2.6. Çok Aşamalı desen

10.2.6.1. çalışma1: nitel

10.2.6.1.1. bilgilendirme

10.3. Nitel Araştırma Yöntemi

10.3.1. Durum Çalışması

10.3.1.1. örnek olay inceleme

10.3.1.1.1. tanımlayıcı

10.3.1.1.2. yorumlayıcı

10.3.1.1.3. değerlendirici

10.3.2. Etnografik Araştırma

10.3.2.1. insan topluluklarının ilişkilerini ve davranışlarını kendi doğal ortamlarında gözlemek, incelemek

10.3.2.1.1. tarihsel yöntem

10.3.2.1.2. coğrafi yöntem

10.3.2.1.3. psiko-sosyal yöntem

10.3.3. Temellendirilmiş Teori

10.3.3.1. Teori üretme amacı güder

10.3.4. Olgu Bilim Araştırması

10.3.4.1. Hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımız yada üzerinde çok düşünmediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir çalışma

10.3.4.1.1. hermenötik 8yorumlayıcı) olgu biilim

10.3.4.1.2. ampirik (psikolojik ya da tanımlayıcı) olgu bilim

10.3.5. Gelişimsel Araştırma

10.3.5.1. Davranış üzerine, yaşa, kültüre, zamana bağlı olarak değişen değişkenlerin rolü incelenir

10.3.5.1.1. kesitsel-enlemsel

10.3.5.1.2. boylamsal

10.3.5.1.3. kültürler arası karşılaştırma

10.3.5.1.4. ikizler arası karşılaştırma

10.3.6. Eylem Araştırması

10.3.6.1. Uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözülmesine yöneliktir

10.3.6.1.1. klinik eylem araştırması

10.3.6.1.2. pratik eylem araştırması

11. Örnekleme Yöntemleri

11.1. Evren

11.1.1. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup

11.2. Örneklem

11.2.1. Evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin bir parçası

11.2.1.1. Seçkisiz örnekleme yöntemleri

11.2.1.1.1. Evrenden örneklem için birim çekme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapıldığı örnekleme

11.2.1.2. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri

11.2.1.2.1. Evrenden örneklem için birim seçme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapılmadığı örnekleme

12. Verilerin Toplanması

12.1. Gözlem

12.1.1. Nicel

12.1.1.1. Sistemli gözlem

12.1.1.1.1. belirli davranışların doğal ortamları içesinde, kasıtlı olarak gözlenmesi

12.1.1.2. Sistemsiz gözlem

12.1.1.2.1. rastlantısal, plansız, denetimsiz yapılan gözlem

12.1.1.3. Katılımlı gözlem

12.1.1.3.1. gözlemi yapan araştırmacı, gözlem yaptığı kişi, grup ya da hayvan ile aynı ortamda bulunmakta, onlarla birlikte aynı etkinliğe katılmaktadır

12.1.1.4. katılımsız gözlem

12.1.1.4.1. Gözlenenlerin farkında olmadan yapılan gözlem

12.1.2. Nitel

12.1.2.1. Yapılandırılmış alan çalışmaları(yarı yapılandırılmış gözlem)

12.1.2.1.1. yapılandırılmış gözlem aracı kullanılarak yapılan gözlem

12.1.2.2. Yapılandırılmamış alan çalışmaları

12.1.2.2.1. araştırmacı, gözlem yapacağı grubun kültürel değerlerini, inançlarını bilir ve bu ortamın bir parçası olmaya çalışır

12.1.2.3. Yapılandırılmış laboratuvar gözlemi

12.1.2.3.1. ankete benzeyen ve gözlenen davranışın kaydedildiği davranış listesi kullanılır

12.1.2.4. Yapılandırılmamış laboratuvar gözlemi

12.1.2.4.1. laboratuvar ortamınına girilerek yapılan gözlem

12.2. Görüşme

12.2.1. Nicel

12.2.1.1. Görüşmenin yapısı bakımından

12.2.1.1.1. Yapılandırılmamış görüşme

12.2.1.1.2. Yapılandırılmış görüşme

12.2.1.1.3. Yarı yapılandırılmış görüşme

12.2.1.2. Görüşme yapılacak birey sayısı açısından

12.2.1.2.1. Bireysel görüşme

12.2.1.2.2. Grupça görüşme

12.2.1.3. İletişim ve kayıt biçimi bakımından

12.2.1.3.1. Sözel görüşme

12.2.1.3.2. Yazılı görüşme

12.2.1.3.3. Ses kayıt cihazı veya kamera kullanımı

12.2.2. Nitel

12.2.2.1. sabit format anket görüşmesi

12.2.2.2. açık uçlu anket görüşmesi

12.2.2.3. açık uçlu duyarlaştırıcı görüşme

12.2.2.4. açık uçlu yoğunlaşmış görüşme

12.3. Anketler

12.3.1. Posta anketleri

12.3.1.1. araştırmacının hazırlamış olduğu anketi posta yoluyla ulaştırması ve toplaması

12.3.2. İnternet anketleri

12.3.2.1. eposta ile gönderilen ve toplanan anketler

12.3.3. Telefon anketleri

12.3.3.1. telefon edilerek anket verilerinin elde edildiği anketler

12.3.4. Karşılıklı görüşme anketleri

12.3.4.1. Örnekleme seçilen kişiler ile doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda veri toplandığı anketler

12.3.5. karma anket

12.3.5.1. bu yöntemlerden sadece birinin olmadığı durumlarda kullanılır

13. Verilerin Analizi

13.1. Veri

13.1.1. olgusal veriler

13.1.1.1. kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir

13.1.2. yargısal veriler

13.1.2.1. öznel olan, olgusal nitelikte olmayan tüm veriler

13.2. Nicel veri analizi

13.2.1. betimleme

13.2.1.1. frekans tabloları, çarpraz tablolar, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi değişim ölçüleri

13.2.1.1.1. kategorik veri

13.2.1.1.2. sürekli veri

13.2.2. ilişki

13.2.2.1. parametrik

13.2.2.1.1. pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı

13.2.2.2. nonparametrik

13.2.2.2.1. spearman sıra farkları korelasyon katsayısı

13.2.3. yordama (regresyon analizi)

13.2.3.1. parametrik

13.2.4. ortalamalar arsı fark

13.2.4.1. parametrik

13.2.4.1.1. GS2

13.2.4.1.2. GS2 fazla

13.2.4.2. nonparametrik

13.2.4.2.1. GS2

13.2.4.2.2. GS2 fazla

13.2.5. İstatistiksel teknikler

13.2.5.1. betimsel

13.2.5.1.1. frekans dağılımı

13.2.5.1.2. yüzde dağılımı

13.2.5.1.3. tepe değeri -mod

13.2.5.1.4. ortanca-medyan

13.2.5.1.5. ortalama

13.2.5.1.6. standart sapma

13.2.5.1.7. korelasyon

13.2.5.1.8. regresyon

13.2.5.1.9. ....

13.2.5.2. parametrik olmayan testler

13.2.5.2.1. örneklemi oluşturan birimler evrenden yansız seçilmeli, biribirnden bağımsız olmalı, parametrik koşulların sağlamadığı durumlarda yapılır

13.2.5.3. kanıtlamasal

13.2.5.3.1. paramerik testler

13.2.5.3.2. bir grup örneklem için

13.2.5.3.3. bağımsız iki grup için

13.2.5.3.4. ilişkili iki ölçüm için

13.2.5.3.5. bağımsız üç ve daha fazla grup için

13.2.5.3.6. ilişkili üç veya daha fazla ölçüm için

13.3. Nitel veri analizi

13.3.1. Öyküleme

13.3.2. Gömülü teori

13.3.3. Konuşma çözümlemesi

13.3.4. Söylem çözümlemesi

13.3.5. Fenomelojik analiz

13.3.6. betimleme ( ne sorusuna yanıt aranır),analiz (neden, nasıl sorularına yanıt aranır),yorumlama (bu gözlenen ne anlama gelmektedir?)

13.3.6.1. veriler kodlanır

13.3.6.2. temalar bulunur

13.3.6.3. kodlar ve temalar organize edilir

13.3.6.4. bulgular tanımlanır ve yorumlanır

13.3.7. Rizom-kök- analizi

13.3.8. Döküman analizi

13.3.9. Görsel analiz

13.4. Betimsel Analiz

13.4.1. veriler özetlenir

13.5. İçerik analizi

13.5.1. daha derin inceleme yapılır

14. Araştırmanın amacını belirleme

14.1. Betimsel

14.1.1. Belirli bir durumu tanımlar.

14.2. İlişkisel

14.2.1. İlişki ve bağlantıları inceler.

14.3. Müdehaleli

14.3.1. Yöntemin sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

15. Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler

15.1. Ölçek türleri

15.1.1. Sınıflama ölçeği

15.1.1.1. nesnelerin ölçülen özelliğe göre sınıflandırılması

15.1.2. Sıralama ölçeği

15.1.2.1. puanlar sıra dizisi hakkında bilgi verir

15.1.3. Aralık ölçeği

15.1.3.1. keyfi bir başlangıç noktası vardır

15.1.4. Oran ölçeği

15.1.4.1. gerçek sıfır noktası vardır

15.2. Hata türleri

15.2.1. Sabit hatalar

15.2.1.1. her ölçümde aynı ölçüde aynı yönde karışan hatalardır

15.2.2. Sistematik hatalar

15.2.2.1. ölçülen büyüklüğe,ölçmeciye ve koşullara bağlı miktarı değişen hatalar

15.2.3. Tesadüfi hatalar

15.2.3.1. Ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan , kaynağı, yönü, miktarı kesin olarak bilinmeyen hatalardır

15.2.4. ölçmenin standart hatası

15.2.4.1. ölçülen niteliğin gerçek değeri ile ölçme araçlarıyla belirlenen gözlenen değeri arasındaki fark

15.3. Hata kaynakları

15.3.1. ölçmeciden kaynakalanan hatalar

15.3.2. ölçme aracından kaynaklanan hatalar

15.3.3. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar

15.3.4. ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar

15.3.5. ölçme ortamından kaynaklanan hatalar

15.4. Güvenirlik

15.4.1. birbiri ardına yapılan denemelerden aynı sonucun elde edilmesi

15.4.1.1. Tutarlılık

15.4.1.1.1. ölçme aracındaki her bir maddenin aracın bütünüyle ölçülmek istenen niteliği ölçebilmesi

15.4.1.2. Duyarlılık

15.4.1.2.1. ölçme aracının biriminin uygun olması

15.4.1.3. kararlılık

15.4.1.3.1. aynı ölçme aracıyla farklı zamanlarda ölçüm yapıldığında aynı sonuçların elde edilmesi

15.4.1.4. İç tutarlılık

15.4.1.4.1. her maddenin birbiriyle paralel, aynı ortalama ve varyansa sahip olması

15.4.1.5. Crombach alfa güvenirliği

15.4.1.5.1. yanıtları iki kategorili olmayan, dereceleme niteliğindeki ölçeklerin güvenirliğini hesaplamada kullanılır

15.4.1.6. Güvenirlik belirleme yöntemleri

15.4.1.6.1. pearson momentler çarpımı katsayısı

15.4.1.7. Puanlayıcı güvenirliği

15.4.1.7.1. iki veya daha fazla puanlayıcının farklı maddelere ve bireylere ilişkin verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık

15.5. Geçerlilik

15.5.1. Ölçme aracı neyi ölçmek için hazırlanmışsa bunlar dışındaki etken ve özelliklerin ölçmeyi etkilememesidir

15.5.1.1. Kapsam geçerliliği

15.5.1.1.1. bir testin testle ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir

15.5.1.2. Ölçüt geçerliliği

15.5.1.2.1. test puanlarının testin ölçtüğü özellikle ilişkili olduğu düşünülen bir başka ölçme sonuçları ile korelasyonu

15.5.1.3. Yapı geçerliliği

15.5.1.3.1. ölçme aracında yer alan maddelerin diğer maddeler ile bütünlük içinde olması

15.5.1.4. Görünüş geçerliliği

15.5.1.4.1. bir testin neyi ölçüyor göründüğü ile ilgilidir

15.6. kullanışlılık

15.6.1. testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması, puanlaması kolay ve ekonomik olması

16. Bulgular ve Yorum

16.1. veri analizlerinden elde edilen bulguların verilir ve yorumlanır

17. Araştırmanın Sonucu ve Öneriler

18. Kaynakça