Bilimsel araştırma süreci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel araştırma süreci by Mind Map: Bilimsel araştırma süreci

1. Araştırmanın konusunu belirleme

2. Araştırmanın değişkenlerini belirleme

2.1. Yapı/Özellik

2.1.1. Nicel

2.1.1.1. Sayı ve miktar ile ifade edilebilen değişkenlerdir.

2.1.2. Nitel

2.1.2.1. Gözlenebilen bir özelliğin farklı sınıflara ayrılabildiği değişkenlerdir.

2.2. Değer

2.2.1. Sürekli

2.2.1.1. İki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir.

2.2.2. Süreksiz

2.2.2.1. Ölçülebilen özellikle ilgili sınırlı sayıda değer alabilen değişkenlerdir.

2.3. Neden-Sonuç

2.3.1. Bağımlı

2.3.1.1. Üzerindeki etkisini test etmek istediğimiz değişken=Neden

2.3.2. Bağımsız

2.3.2.1. Bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişken=sonuç

2.3.2.1.1. Değiştirilebilen

2.3.2.1.2. Seçilmiş

2.3.2.1.3. Düzenleyici

2.3.2.1.4. Dışsal

3. Araştırmanın amacını belirleme

3.1. Betimsel

3.1.1. Belirli bir durumu tanımlar.

3.2. İlişkisel

3.2.1. İlişki ve bağlantıları inceler.

3.3. Müdehaleli

3.3.1. Yöntemin sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.

4. Araştırmanın önemini belirtme

4.1. Yapılan çalışma belirtilen alanlarda katkı sağlamalıdır.

4.1.1. Var olan durumun iyileştirilmesine

4.1.2. Bir sorunun çözülmesine

4.1.3. Kuramsal alana

5. Araştırmanın sınırlılıkları belirlenir

5.1. Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.

5.1.1. evren örnekleme yönelik

5.1.2. kuramsal boyutlara yönelik

5.1.3. veri toplama araçlarına yönelik

6. Araştırmanın tanımlarını belirlenir

6.1. Araştırmada geçen anahtar kelimelerin tanımlarının belirtildiği bölümdür

7. Araştırmanın sayıltıları belirlenir

7.1. Araştırma sürecinde doğruluğunun ispatlanması gerekmeyen önermedir

8. Araştırmanın problemini belirleme

9. Araştırmanın alt problemlerini belirleme

10. Örnekleme Yöntemleri

10.1. Evren

10.1.1. Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup

10.2. Örneklem

10.2.1. Evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin bir parçası

10.2.1.1. Seçkisiz örnekleme yöntemleri

10.2.1.1.1. Evrenden örneklem için birim çekme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapıldığı örnekleme

10.2.1.2. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri

10.2.1.2.1. Evrenden örneklem için birim seçme işleminin eşit ve birbirinden bağımsız olarak yapılmadığı örnekleme

11. Araştırmanın Yöntemini Belirleme

11.1. Nicel Araştırma Yöntemleri

11.1.1. Tarama Yöntemi

11.1.1.1. Bir evrenin kendine has özelliklerini anlayabilmek için yapılır

11.1.1.1.1. Kesitsel Tarama

11.1.1.1.2. Boylamsal tarama

11.1.1.1.3. Geçmişe dönük tarama

11.1.2. İlişkisel Araştırma Yöntemi

11.1.2.1. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılır

11.1.2.1.1. Açımlayıcı Model

11.1.2.1.2. tahmin modeli

11.1.3. Deneysel Araştırma Yöntemi

11.1.3.1. Sistematik bir yöntem kullanarak belli bir müdahelenin kontrol altına alınmış koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır

11.1.3.1.1. Denek sayısına göre

11.1.3.1.2. Değişken sayısına göre

11.1.3.1.3. Deneme koşullarına göre

11.1.4. Nedensel Karşılaştırma Yöntemi

11.1.4.1. İncelemeye konu olan durum veya olayın mevcut şartları içerisinde gerçekleştikten sonra incelemenin yapıldığı ve elde edilen verilere dayalı olarak değişkenler arasında var olan farklılıkların sebep ve sonuçlarının nerden kaynaklandığını belirleme

11.1.4.1.1. geriye dönük

11.1.4.1.2. ileriye dönük

11.1.5. Meta Analiz

11.1.5.1. bireysel çalışmalardan elde edilmiş çok sayıda analiz sonuçlarını bütünleştirmek amacıyla yapılan analiz

11.1.5.1.1. grup karşılaştırma

11.1.5.1.2. korelasyonel meta analiz

11.2. Karma Araştırma Yöntemleri

11.2.1. Yakınsayan desen

11.2.1.1. nicel veri toplama ve çözümleme

11.2.1.2. nitel veri toplama ve çözümleme

11.2.1.2.1. karşılaştırma veya ilişkilendirme

11.2.2. Açımlayıcı Desen

11.2.2.1. nicel veri toplama ve analiz

11.2.2.1.1. takip etme

11.2.3. Keşfedici desen

11.2.3.1. nitel veri toplama ve çözümleme

11.2.3.1.1. oluşturma

11.2.4. İç içe Desen

11.2.4.1. nicel (veya nitel) desen

11.2.4.2. nicel veya nitel veri toplama ve çözümleme

11.2.4.2.1. yorumlama

11.2.5. Dönüştürücü Desen

11.2.5.1. nicel veri toplama ve çözümleme

11.2.5.1.1. takip etme

11.2.6. Çok Aşamalı desen

11.2.6.1. çalışma1: nitel

11.2.6.1.1. bilgilendirme

11.3. Nitel Araştırma Yöntemi

11.3.1. Durum Çalışması

11.3.1.1. örnek olay inceleme

11.3.1.1.1. tanımlayıcı

11.3.1.1.2. yorumlayıcı

11.3.1.1.3. değerlendirici

11.3.2. Etnografik Araştırma

11.3.2.1. insan topluluklarının ilişkilerini ve davranışlarını kendi doğal ortamlarında gözlemek, incelemek

11.3.2.1.1. tarihsel yöntem

11.3.2.1.2. coğrafi yöntem

11.3.2.1.3. psiko-sosyal yöntem

11.3.3. Temellendirilmiş Teori

11.3.3.1. Teori üretme amacı güder

11.3.4. Olgu Bilim Araştırması

11.3.4.1. Hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olmadığımız yada üzerinde çok düşünmediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir çalışma

11.3.4.1.1. hermenötik 8yorumlayıcı) olgu biilim

11.3.4.1.2. ampirik (psikolojik ya da tanımlayıcı) olgu bilim

11.3.5. Gelişimsel Araştırma

11.3.5.1. Davranış üzerine, yaşa, kültüre, zamana bağlı olarak değişen değişkenlerin rolü incelenir

11.3.5.1.1. kesitsel-enlemsel

11.3.5.1.2. boylamsal

11.3.5.1.3. kültürler arası karşılaştırma

11.3.5.1.4. ikizler arası karşılaştırma

11.3.6. Eylem Araştırması

11.3.6.1. Uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözülmesine yöneliktir

11.3.6.1.1. klinik eylem araştırması

11.3.6.1.2. pratik eylem araştırması

12. elde edilen bulgular özetlenir ve araştırmada elde edilen sonuçların nasıl ve ne şekilde uygulanması gerektiğine ilişkin uygulayıcılara yol gösterilir, araştırmanın dışında kalan , araştırılmasında yarar görülen noktalar belirtilir

13. Verilerin Toplanması

13.1. Gözlem

13.1.1. Nicel

13.1.1.1. Sistemli gözlem

13.1.1.1.1. belirli davranışların doğal ortamları içesinde, kasıtlı olarak gözlenmesi

13.1.1.2. Sistemsiz gözlem

13.1.1.2.1. rastlantısal, plansız, denetimsiz yapılan gözlem

13.1.1.3. Katılımlı gözlem

13.1.1.3.1. gözlemi yapan araştırmacı, gözlem yaptığı kişi, grup ya da hayvan ile aynı ortamda bulunmakta, onlarla birlikte aynı etkinliğe katılmaktadır

13.1.1.4. katılımsız gözlem

13.1.1.4.1. Gözlenenlerin farkında olmadan yapılan gözlem

13.1.2. Nitel

13.1.2.1. Yapılandırılmış alan çalışmaları(yarı yapılandırılmış gözlem)

13.1.2.1.1. yapılandırılmış gözlem aracı kullanılarak yapılan gözlem

13.1.2.2. Yapılandırılmamış alan çalışmaları

13.1.2.2.1. araştırmacı, gözlem yapacağı grubun kültürel değerlerini, inançlarını bilir ve bu ortamın bir parçası olmaya çalışır

13.1.2.3. Yapılandırılmış laboratuvar gözlemi

13.1.2.3.1. ankete benzeyen ve gözlenen davranışın kaydedildiği davranış listesi kullanılır

13.1.2.4. Yapılandırılmamış laboratuvar gözlemi

13.1.2.4.1. laboratuvar ortamınına girilerek yapılan gözlem

13.2. Görüşme

13.2.1. Nicel

13.2.1.1. Görüşmenin yapısı bakımından

13.2.1.1.1. Yapılandırılmamış görüşme

13.2.1.1.2. Yapılandırılmış görüşme

13.2.1.1.3. Yarı yapılandırılmış görüşme

13.2.1.2. Görüşme yapılacak birey sayısı açısından

13.2.1.2.1. Bireysel görüşme

13.2.1.2.2. Grupça görüşme

13.2.1.3. İletişim ve kayıt biçimi bakımından

13.2.1.3.1. Sözel görüşme

13.2.1.3.2. Yazılı görüşme

13.2.1.3.3. Ses kayıt cihazı veya kamera kullanımı

13.2.2. Nitel

13.2.2.1. sabit format anket görüşmesi

13.2.2.2. açık uçlu anket görüşmesi

13.2.2.3. açık uçlu duyarlaştırıcı görüşme

13.2.2.4. açık uçlu yoğunlaşmış görüşme

13.3. Anketler

13.3.1. Posta anketleri

13.3.1.1. araştırmacının hazırlamış olduğu anketi posta yoluyla ulaştırması ve toplaması

13.3.2. İnternet anketleri

13.3.2.1. eposta ile gönderilen ve toplanan anketler

13.3.3. Telefon anketleri

13.3.3.1. telefon edilerek anket verilerinin elde edildiği anketler

13.3.4. Karşılıklı görüşme anketleri

13.3.4.1. Örnekleme seçilen kişiler ile doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda veri toplandığı anketler

13.3.5. karma anket

13.3.5.1. bu yöntemlerden sadece birinin olmadığı durumlarda kullanılır

14. Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler

14.1. Ölçek türleri

14.1.1. Sınıflama ölçeği

14.1.1.1. nesnelerin ölçülen özelliğe göre sınıflandırılması

14.1.2. Sıralama ölçeği

14.1.2.1. puanlar sıra dizisi hakkında bilgi verir

14.1.3. Aralık ölçeği

14.1.3.1. keyfi bir başlangıç noktası vardır

14.1.4. Oran ölçeği

14.1.4.1. gerçek sıfır noktası vardır

14.2. Hata türleri

14.2.1. Sabit hatalar

14.2.1.1. her ölçümde aynı ölçüde aynı yönde karışan hatalardır

14.2.2. Sistematik hatalar

14.2.2.1. ölçülen büyüklüğe,ölçmeciye ve koşullara bağlı miktarı değişen hatalar

14.2.3. Tesadüfi hatalar

14.2.3.1. Ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan , kaynağı, yönü, miktarı kesin olarak bilinmeyen hatalardır

14.2.4. ölçmenin standart hatası

14.2.4.1. ölçülen niteliğin gerçek değeri ile ölçme araçlarıyla belirlenen gözlenen değeri arasındaki fark

14.3. Hata kaynakları

14.3.1. ölçmeciden kaynakalanan hatalar

14.3.2. ölçme aracından kaynaklanan hatalar

14.3.3. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar

14.3.4. ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar

14.3.5. ölçme ortamından kaynaklanan hatalar

14.4. Güvenirlik

14.4.1. birbiri ardına yapılan denemelerden aynı sonucun elde edilmesi

14.4.1.1. Tutarlılık

14.4.1.1.1. ölçme aracındaki her bir maddenin aracın bütünüyle ölçülmek istenen niteliği ölçebilmesi

14.4.1.2. Duyarlılık

14.4.1.2.1. ölçme aracının biriminin uygun olması

14.4.1.3. kararlılık

14.4.1.3.1. aynı ölçme aracıyla farklı zamanlarda ölçüm yapıldığında aynı sonuçların elde edilmesi

14.4.1.4. İç tutarlılık

14.4.1.4.1. her maddenin birbiriyle paralel, aynı ortalama ve varyansa sahip olması

14.4.1.5. Crombach alfa güvenirliği

14.4.1.5.1. yanıtları iki kategorili olmayan, dereceleme niteliğindeki ölçeklerin güvenirliğini hesaplamada kullanılır

14.4.1.6. Güvenirlik belirleme yöntemleri

14.4.1.6.1. pearson momentler çarpımı katsayısı

14.4.1.7. Puanlayıcı güvenirliği

14.4.1.7.1. iki veya daha fazla puanlayıcının farklı maddelere ve bireylere ilişkin verdikleri puanlar arasındaki tutarlılık

14.5. Geçerlilik

14.5.1. Ölçme aracı neyi ölçmek için hazırlanmışsa bunlar dışındaki etken ve özelliklerin ölçmeyi etkilememesidir

14.5.1.1. Kapsam geçerliliği

14.5.1.1.1. bir testin testle ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığı ile ilgilidir

14.5.1.2. Ölçüt geçerliliği

14.5.1.2.1. test puanlarının testin ölçtüğü özellikle ilişkili olduğu düşünülen bir başka ölçme sonuçları ile korelasyonu

14.5.1.3. Yapı geçerliliği

14.5.1.3.1. ölçme aracında yer alan maddelerin diğer maddeler ile bütünlük içinde olması

14.5.1.4. Görünüş geçerliliği

14.5.1.4.1. bir testin neyi ölçüyor göründüğü ile ilgilidir

14.6. kullanışlılık

14.6.1. testin geliştirilmesi, çoğaltılması, uygulanması, puanlaması kolay ve ekonomik olması

15. Verilerin Analizi

15.1. Veri

15.1.1. olgusal veriler

15.1.1.1. kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan gerçeklerdir

15.1.2. yargısal veriler

15.1.2.1. öznel olan, olgusal nitelikte olmayan tüm veriler

15.2. Nicel veri analizi

15.2.1. betimleme

15.2.1.1. frekans tabloları, çarpraz tablolar, merkezi eğilim ölçüleri, merkezi değişim ölçüleri

15.2.1.1.1. kategorik veri

15.2.1.1.2. sürekli veri

15.2.2. ilişki

15.2.2.1. parametrik

15.2.2.1.1. pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı

15.2.2.2. nonparametrik

15.2.2.2.1. spearman sıra farkları korelasyon katsayısı

15.2.3. yordama (regresyon analizi)

15.2.3.1. parametrik

15.2.4. ortalamalar arsı fark

15.2.4.1. parametrik

15.2.4.1.1. GS2

15.2.4.1.2. GS2 fazla

15.2.4.2. nonparametrik

15.2.4.2.1. GS2

15.2.4.2.2. GS2 fazla

15.2.5. İstatistiksel teknikler

15.2.5.1. betimsel

15.2.5.1.1. frekans dağılımı

15.2.5.1.2. yüzde dağılımı

15.2.5.1.3. tepe değeri -mod

15.2.5.1.4. ortanca-medyan

15.2.5.1.5. ortalama

15.2.5.1.6. standart sapma

15.2.5.1.7. korelasyon

15.2.5.1.8. regresyon

15.2.5.1.9. ....

15.2.5.2. parametrik olmayan testler

15.2.5.2.1. örneklemi oluşturan birimler evrenden yansız seçilmeli, biribirnden bağımsız olmalı, parametrik koşulların sağlamadığı durumlarda yapılır

15.2.5.3. kanıtlamasal

15.2.5.3.1. paramerik testler

15.2.5.3.2. bir grup örneklem için

15.2.5.3.3. bağımsız iki grup için

15.2.5.3.4. ilişkili iki ölçüm için

15.2.5.3.5. bağımsız üç ve daha fazla grup için

15.2.5.3.6. ilişkili üç veya daha fazla ölçüm için

15.3. Nitel veri analizi

15.3.1. Öyküleme

15.3.2. Gömülü teori

15.3.3. Konuşma çözümlemesi

15.3.4. Söylem çözümlemesi

15.3.5. Fenomelojik analiz

15.3.6. betimleme ( ne sorusuna yanıt aranır),analiz (neden, nasıl sorularına yanıt aranır),yorumlama (bu gözlenen ne anlama gelmektedir?)

15.3.6.1. veriler kodlanır

15.3.6.2. temalar bulunur

15.3.6.3. kodlar ve temalar organize edilir

15.3.6.4. bulgular tanımlanır ve yorumlanır

15.3.7. Rizom-kök- analizi

15.3.8. Döküman analizi

15.3.9. Görsel analiz

15.4. Betimsel Analiz

15.4.1. veriler özetlenir

15.5. İçerik analizi

15.5.1. daha derin inceleme yapılır

16. Bulgular ve Yorum

16.1. veri analizlerinden elde edilen bulguların verilir ve yorumlanır

17. Araştırmanın Sonucu ve Öneriler

18. Kaynakça