Технологія групової навчальної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологія групової навчальної діяльності by Mind Map: Технологія групової навчальної діяльності

1. Особиста технологічна модель проведення уроку української мови

2. Технологічні етапи групової роботи

2.1. І етап: Підготовка до виконання групового завдання

2.1.1. Прийом "Мозковий штурм"

2.1.2. Метод створення "Проблемної ситуації"

2.1.3. Інструктаж щодо послідовності роботи

2.1.4. Прийом "Дидактичний кейс"

2.2. ІІ етап: Групова робота (форми)

2.2.1. індивідуальна робота

2.2.1.1. прийом - "Вхідне тестування" для встановлення рівня готовності учнів до сприйняття нового матеріалу

2.2.1.2. виконання творчих завдань

2.2.2. парна робота

2.2.2.1. робота з текстом

2.2.2.2. частково-пошукова робота

2.2.2.3. дослідницка діяльність

2.2.2.4. робота з підручником, ілюстративним, відео матеріалом, дидактичними посібниками

2.2.3. групова робота (3-4 учні)

2.2.3.1. створення ментальної карти

2.2.3.2. прийом "Вільне письмо"

2.2.3.3. Прийом "Лексичний кошик"

2.2.4. Методи: практичних вправ; проблемного викладу; ілюстративний (ІКТ)

2.2.5. Прийоми: "Асоціативний кущ", "Гронування" "Акваріум"

2.3. ІІІ етап: Підсумовуюча частина

2.3.1. аналіз виконаної роботи

2.3.1.1. прийом "Вільний мікрофон"

2.3.2. коментарі

2.3.2.1. "Займи позицію"

2.3.3. висновки

2.3.3.1. ігровий момент "Так чи Ні"

2.3.4. рефлексія

2.3.4.1. форма: тестування, консультації

2.3.4.2. метод розвивальний, ігровий, тренінговий, пошуковий

2.3.4.3. Робочий листок для перевірки рівня засвоєння знань

2.3.4.3.1. прийом"Незакінчене речення"

2.3.4.3.2. прийом аналізу даних, висновки

2.3.4.3.3. Прийом Самооцінки й корекції знань

3. Інструменти

3.1. мультимедійні засоби

3.2. інформресурси

3.3. сервіси для створення ментальних карт

3.4. You Tube

3.5. Learning Apps

3.6. Power Point

3.7. Google Apps

4. Ключові компетентності (НУШ)

4.1. Спілкування державною мовою

4.1.1. вміння усно й письмово висловлювати думки

4.1.1.1. слухання

4.1.1.2. говоріння

4.1.1.3. читання

4.1.1.4. письмо

4.2. Інформаційно-цифрова

4.2.1. впевнене і критичне застосування ІКТ для створення, пошуку, обробки інформації, обмін нею

4.2.1.1. поширення інформації у соціальних мережах

4.3. Уміння вчитися впродовж життя

4.3.1. пошук і засвоєння нових знань, набуття умінь і навичок

4.3.1.1. засобами роботи з інформаційним середовищем

4.4. Ініціативність і підприємливість

4.4.1. уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя

4.4.1.1. вміння визначаи навчальні цілі та способи їх досягнення

4.4.1.2. вміння оцінювати власні результати роботи

4.5. Соціальна та громадянська

4.5.1. уміння працювати з іншими на результат, попереджувати й розв'язувати конфлікти, досягати компромісів

4.5.1.1. вміння співпрацювати з членами колективу за визначеними правилами

5. Підходи в процесі організації групової роботи

5.1. компетентнісний

5.2. особистісно орієнтований

5.3. комунікативний