การเขียนรายงานการวิจัย (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนรายงานการวิจัย (1) by Mind Map: การเขียนรายงานการวิจัย (1)

1. หมายถึง เอกสารที่นักวิจัยได้เรียบเรียงขึ้นหลังจากที่ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนางาน

2. จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงานการวิจัย

2.1. เป็นหลักฐานแสดงความมีคุณค่า

2.2. เป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้

2.3. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

2.4. เผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

3. ความสำคัญและลักษณะสำคัญของรายงานการวิจัย

4. ลักษะณะสำคัญของรายงานการวิจัย

4.1. เรียบเรียงขึ้นหลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

4.2. มุ่งนำเสนอเพื่อเผยแพร่และการนำไปใช้

4.3. สาระของรายงานการวิจัยมีลักษณะเฉพาะ แต่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน

5. หลักการและขั้นตอนในการเขียนรายงานการวิจัย

5.1. หลักการเขียนรายงานการวิจัย

5.1.1. ความเป็นระบบ

5.1.2. ความถูกต้อง

5.1.3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน

5.1.4. ความเป็นเอกภพของเนื้อหา

5.1.5. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง

5.1.6. ความสม่ำเสมอ

5.1.7. ความแจ่มแจ้งชัดเจน

5.1.8. ความตรงประเด็น

5.1.9. ความมีเหตุผลมั่นคง

5.2. ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย

5.2.1. การวางโครงร่าง

5.2.2. การเตรียมเนื้อหาสาระ

5.2.3. การเขียนร่าง

5.2.4. การขัดเกลาสำนวน

5.2.5. การบรรณาธิกรและการปรับปรุง

6. ความสำคัญของรายงานวิจัย

6.1. เป็นเอกสารที่แสดงถึงการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัย

6.2. บทบาทหลักในด้านการสื่อสารให้ผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสรับรู้

6.3. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับก่อให่เกิดการสั่งสมองค์ความรู้

6.4. ยกระดับหรือพัฒนาวิชาชีพต่างๆ

7. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

7.1. ควรเป็นรูปแบบที่ง่าย ยืดหยุ่น สะดวกต่อการดำเนินงานของครู

7.1.1. รูปแบบทีีไม่เป็นทางการ

7.1.2. รูปแบบกึ่งวิชาการ

7.1.3. รูปแบบเชิงวิชาการ

8. แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย

8.1. รูปแบบที่ไม่เน้นวิชาการ

8.1.1. สรุปสั้นๆ 1-2 หน้า ไม่เน้นภาษาทางวิชาการ ยืดหยุ่นสูง

8.2. รูปแบบกึ่งวิชาการ

8.2.1. ทางการมากกว่ารูปแบบแรก ประกอบด้วย

8.2.1.1. ชื่อเรื่องวิจัย

8.2.1.2. ความสำคัญของปัญหาวิจัย

8.2.1.3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

8.2.1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.2.1.5. วิธีการดำเนินวิจัย

8.2.1.6. ผลการวิจัย และสะท้อนผลกลับต่อการวิจัย

8.3. รูปแบบเชิงวิชาการ

8.3.1. เป็นแบบสากลที่ใช้โดยทั่วไป ประกอบด้วย ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิง

9. ข้อผิดพลาดในการเขียนรายงานการวิจัย

9.1. ขาดความเป็นระบบ ความคงเส้นคงวา

9.2. ใช้ภาษาในการเขียนไม่ดี ไม่มีหลักการ

9.3. เสนอผลการวิจัยไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์

9.4. สาระไม่สอดคล้องเชื่อมโยง นำเสนอสาระไม่ตรงประเด็น

9.5. ใช้หลักฐานอ้างอิงล้าสมัย และขาดความชัดเจนในการเขียน