การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โรงเรียนท่าลี่วิทยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โรงเรียนท่าลี่วิทยา by Mind Map: การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โรงเรียนท่าลี่วิทยา

1. Theory

1.1. for developing teachers

1.1.1. KM

1.1.2. PLC

1.1.3. PDCA

2. concept

2.1. ต้องมีการวางแผน

2.2. เอาใจใส่

2.3. เชี่ยวชาญรอบด้าน

2.4. การตัดสินใจเด็ดขาด

2.5. มีเหตุผล

2.6. รับฟังความคิดเห็น

2.7. เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2.8. โง่ให้เป็น

2.9. ทำให้เป็นเรื่องง่าย

2.10. teamwork

3. การบริหารโรงเรียนท่าลี่วิทยา

3.1. โครงการรถไฟชิวกันเซ็ง

3.1.1. มัคคุเทศน์น้อย

3.2. หลักสูตรท้องถิ่น

3.3. สนับสนุนการพัฒนาของนักเรียน

3.4. คำนึงถึงชุมชน

3.5. การแบ่งงาน

3.5.1. ฝ่ายวิชาการ

3.5.2. ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.5.3. ฝ่ายงบประมาณ

3.5.4. ฝ่ายบุคคล

3.6. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3.6.1. เท่าทันด้วย VUCA

3.7. การพัฒนาครู

4. ผู้อำนวยการอุเทณร์ ขันติยู

5. นางสาวนิจจารีย์ ซ้อนจันทร์ดี 5880102114 ค.5803