Mục tiêu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mục tiêu by Mind Map: Mục tiêu

1. PLD là 1 enzyme chìa khóa

1.1. giảm sự lão hóa nhanh và sớm

1.2. của các mô sau thu hoạch

1.3. Trung gian của màn photpholipid

1.4. duy trì chất lượng trái cây sau thu hoạch

2. ảnh hưởng Tích cực của chất ức chế n- butahol của PLD

2.1. ức chế quá trình enzyme hóa

2.1.1. nâu hóa

2.1.2. oxi hóa

3. ức chế hoạt động của màng quả vải

3.1. N- acylethanolamines

3.2. Lysophotphattidylethanolamine

3.3. 2,3 diphotphoglycerate

3.4. wortmanmin

4. Xác nhận rằng

4.1. gia đình

4.2. họ hàng

4.3. của PLD

4.4. liên quan đến quá trình lão hóa

4.5. của quả vãi sau thu hoạch