BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU by Mind Map: BÀI 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

1. TẦN SỐ

1.1. Primary literature

1.1.1. Essays / Articles

1.1.2. Books

1.2. Secondary literature

1.2.1. Textbooks

1.2.2. Essays / Articles

1.2.3. Theses

1.3. Presentations / Slides

1.4. Audio / Video

1.5. Lecture notes

2. CHU KÌ

2.1. When & Where

2.1.1. Date

2.1.2. Time

2.1.3. Place

2.2. Form

2.2.1. Oral

2.2.2. Written

2.3. Type

2.3.1. Multiple choice

2.3.2. Essay

2.3.3. Calculations

2.3.4. Open-ended questions

2.3.5. Close-ended questions

2.4. Number of questions

2.5. Special instructions from lecturer

2.6. Grading and emphasis

3. TỐC ĐỘ DÀI

3.1. Topic #1

3.2. Topic #3

4. TỐC ĐỘ GÓC

4.1. Topic #2

5. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

5.1. Là chuyển động cong có quỹ đạo

5.2. Véctơ vận tốc trong chuyển động cong

5.2.1. Vecto vận tốc v tiếp tuyến với quỹ đạo và hướng chuyển động

5.2.2. Vec-tơ vận tốc trung bình: vtb = MM'/t

5.2.3. Vận tốc tức thời

5.2.3.1. Véc-tơ vận tốc tt có phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M, cùng chiều chuyển động

5.2.3.2. Độ lớn: v = s/t

6. fadfs

7. Chuyển động tròn đều

7.1. Là khi chất điểm