Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Suckhoe.TV by Mind Map: Suckhoe.TV

1. Món ăn

1.1. Dinh dưỡng

1.2. Công thức nấu ăn

1.2.1. Lấy video nấu ăn nước ngoài + tự thoại

2. Lối Sống

2.1. Lối sống tốt

2.1.1. WHY / WHAT / HOW

2.2. Lối sông xấu

2.3. Thử thách

2.4. Bản kế hoạch sống tốt hơn

3. Kiến thức SK

3.1. Kiến thức các bệnh A-Z

3.1.1. Nguyên nhân

3.1.2. Triệu chứng

3.1.3. Cách phòng tránh

3.2. Kiến thức liên quan đến SK

3.2.1. Viruss

3.2.2. Link

3.3. Sách

4. Motion Graphic

5. Footage + đọc

6. Vẽ bảng