LA CÈL·LULA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA CÈL·LULA by Mind Map: LA CÈL·LULA

1. MEMBRANA

1.1. MEMBRANA PLASMÀTICA: delimita la cèl·lula, mantén sesparats el medi aquós exterior del medi aquós interior, regulant l'entrada i sortida

1.2. MEMBRANA DE SECRECIÓ: formada per substàncies secretades per la cèl·lula que es dipositen a la superfície externa de la membrana plasmàtica)

1.2.1. PARET CEL·LULAR CEL·LULÒSICA: envolta les cèl·lules vegetals,constitueix un exoesquelet.

1.2.2. MATRIU EXTRACEL·LULAR: serveix de nexe d'unió, omple els espais intercel·lulars i dona consistència als teixits i els òrgans, després condiciona la forma, el desenvolupament i la proliferació de les cèl·lules que engloba.

2. CITOPLASMA

2.1. ESTRUCTURES SENSE MEMBRANA O NO DELIMITADES TOTALMENT PER UNA MEMBRANA

2.1.1. Estructures corpusculars

2.1.1.1. Ribosomes

2.1.2. Estructures microtubulars

2.1.2.1. centríols

2.1.2.2. Cilis

2.1.2.3. Flagels

2.1.2.4. Microtúbuls(citoesquelet)

2.1.3. Estructures microfibril·lars

2.1.3.1. Filaments intermedis(citoesquelet)

2.1.3.2. Microfilaments(filaments d'actina)(citoesquelet)

2.2. ESTRUCTURES DELIMITADES PER UNA O DUES MEMEBRANES

2.2.1. Orgànuls delimitats per una membrana senzilla i interrrelacionat(=sistema endomembranós)

2.2.1.1. Reticle endoplasmàtic

2.2.1.1.1. Llis

2.2.1.1.2. Rugós

2.2.1.2. Aparell de Golgi

2.2.1.3. Vacúols

2.2.1.4. Lisosomes

2.2.1.5. Peroxisomes

2.2.1.6. Gloxisomes

2.2.2. Orgànuls amb doble membrana(transductors d'energia)

2.2.2.1. Plasts

2.2.2.2. Cloroplasts

2.2.2.3. Mitocondris

2.3. CITOSOL(=HIALOPLASMA):medi intern del citoplasma, aquós.

3. NUCLI

3.1. EMBOLCALL NUCLEAR(POSICIÓ DEL NUCLI)

3.2. NUCLEOPLASMA

3.3. CROMATINA

3.4. NUCLÈOL