Mô hình quản lý - Admin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mô hình quản lý - Admin by Mind Map: Mô hình quản lý - Admin

1. Chủ tịch CLB

1.1. QUYỀN

1.1.1. lương

1.1.2. % thưởng theo thành tích của học viên

1.1.3. % thưởng cho sáng kiến tổ chức, hoạt động..

1.2. NGHĨA VỤ

1.2.1. kiểm soát + khuyến khích học viên học tập

1.2.2. Báo cáo tình hình về admin qua hệ thống

1.2.3. tổ chức tốt các hoạt động của CLB và liên CLB

2. Học viên

2.1. QUYỀN

2.1.1. Học với hệ thống

2.1.2. Học với GV

2.1.3. Tham gia các hoạt động nhóm, CLB, liên CLB

2.1.4. Đưa ra kiến nghị

2.1.5. Có sáng kiến trong tổ chức - hoạt động được xét thưởng

2.1.6. Cấp bằng tương xứng trình độ

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Học

2.2.1.1. Tự học

2.2.1.2. Nhiệt tình các hoạt động nhóm

2.2.1.3. Nhiệt tình trong hoạt động của CLB

2.2.2. Đạt kết quả theo yêu cầu

3. Trưởng nhóm

3.1. QUYỀN

3.1.1. % thưởng theo thành tích của học viên

3.1.2. % thưởng cho sáng kiến tổ chức, hoạt động..

3.2. NGHĨA VỤ

3.2.1. kiểm soát + khuyến khích học viên học tập

3.2.2. Báo cáo tình hình về admin qua hệ thống

3.2.3. tổ chức tốt các hoạt động của nhóm hàng tuần (ít nhất 1 buổi/ tuần

3.2.4. tổ chức tốt cho các thành viên tham gia hoạt động của CLB và liên CLB

4. giảng viên

4.1. QUYỀN

4.2. NGHĨA VỤ

4.2.1. Dạy học

4.2.1.1. dạy online

4.2.1.2. giao dự án cho HV hoạt động

4.2.2. Hỗ trợ HV trong quá trình học