Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Life Goals by Mind Map: Life Goals

1. FAMILY

1.1. Big family

1.2. My house

2. DEVELOP

2.1. Read book

2.1.1. Mỗi ngày dành ít nhất 30p

2.2. Kiến thức xã hội

2.3. English

3. JOB

3.1. Broker- manager thousand billion VND

3.1.1. Đạo đức nghề nghiệp

3.1.1.1. Nguyen tắc 1: Đặt hiệu quả khách hàng lên hàng đầu

3.1.1.2. Nguyên tắ 2: Không trục lợi từ tài khoản khách hàng

3.1.2. Chỉnh chu

3.1.2.1. When wrong must find reason. Chấp nhận- sửa đổi- Dduocj thì thôi. Không xong ko bỏ cuộc

3.1.3. Skill

3.1.3.1. Xây dựng quy trình làm việc

3.1.3.2. Update khi thấy sai

3.1.4. always đổi mới

3.1.4.1. Biết lằng nghe - tiếp thu cái mới

3.1.4.1.1. khi nghe cái nào đó. Phải phản biện bảo vệ qian điểm của mình.

3.1.4.1.2. Tối về suy nghĩ sao người ta có cái view như vậy

3.1.5. nguyên tắc làm việc

3.1.5.1. Ai nói chứng khoán phải luôn nhớ và kiểm chứng

3.2. Lộ trình

3.2.1. Cơ bản

3.2.1.1. Xem một báo cáo tài chính

3.2.1.2. Lọc côn ty có chỉ số tài chính tốt

3.2.2. Kỹ thuật

3.2.2.1. Elliot