Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานบ้าน by Mind Map: งานบ้าน

1. งานในบ้าน

2. งานนอกบ้าน

3. กวาดใบไม้

4. เก็บใบไม้

5. ล้างรถ

6. ตัดต้นไม้

7. กวาดบ้าน

8. ถูบ้าน

9. ล้างจาน

10. กรอกนํ้า

11. เก็บบ้าน

12. เช็ดฝุ่น

13. ซักผ้า

14. เก็บผ้า

15. อบผ้า

16. รดนํ้าต้นไม้

17. ทิ้งขยะ